کلیدواژه‌ها = همسانی درونی
تعداد مقالات: 5
1. بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه تحول دیداری - فضایی در کودکان پیش از دبستان شهر مشهد

دوره 9، شماره 35، بهار 1398، صفحه 191-212

10.22054/jem.2019.37779.1857

شیوا زارع زاده خیبری؛ سید امیر امین یزدی؛ شهربانو عالی؛ حسین کارشکی


2. آزمون ساختار عاملی و سنجش همسانی درونی نسخه‌ی ایرانی پرسشنامه‌ی بهزیستی تحصیلی

دوره 7، شماره 26، زمستان 1395، صفحه 123-148

10.22054/jem.2017.476.1018

مرتضی مرادی؛ عباسعلی سلیمانی خشاب؛ صدیقه شهاب زاده؛ حمید صباغیان بغدادآباد؛ محمدحسین دهقانی زاده


3. تحلیل عاملی تاییدی و همسانی درونی مقیاس های هیجان مربوط به کلاس درس در دانشجویان

دوره 7، شماره 26، زمستان 1395، صفحه 225-248

10.22054/jem.2017.13164.1374

فریبرز گراوند؛ خدیجه ابوالمعالی؛ علیرضا کیامنش؛ حمزه گنجی


4. بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس خود‌ناتوان‌سازی

دوره 5، شماره 20، تابستان 1394، صفحه 97-117

10.22054/jem.2015.1789

محمد سیدصالحی؛ علی دلاور


5. ویژگی های روان سنجی پرسشنامه مشغولیت تحصیلی تینیو

دوره 2، شماره 8، تابستان 1391، صفحه 155-182

خدیجه فولادوند؛ مهری سلطانی؛ علی فتحی آشتیانی؛ زهرا شعاعی