1. تاثیر سنجش کارپوشه برانگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه سوم ابتدایی

محمد عسگری؛ فاطمه عموعموها

دوره 8، شماره 32 ، تابستان 1397، ، صفحه 63-84

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2019.31329.1726

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تعیین تاثیر استفاده ازسنجش کارپوشه بر انگیزش‌پیشرفت و پیشرفت‌تحصیلی دانش‌آموزان پایه سوم ابتدایی شهرنهاوند در سال تحصیلی 92-1391 بود. برای این منظور، نمونه ای به حجم 100 نفر شامل (2 کلاس دختر و2 کلاس پسر)، به روش تصادفی چند مرحله ای انتخاب؛ پس از آن، یک کلاس( دختر و پسر) به عنوان گروه آزمایش و یک کلاس( دختر و پسر) به عنوان گروه ...  بیشتر

2. ساخت و اعتباریابی پرسشنامه رفتارهای سبک زندگی تحصیلی ارتقادهنده و بازدارنده سلامت تحصیلی: چشم اندازی بر نظریه های معاصر انگیزش پیشرفت

پروین صالح زاده؛ امید شکری؛ جلیل فتح آبادی

دوره 8، شماره 30 ، زمستان 1396، ، صفحه 61-105

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2018.26157.1634

چکیده
  مقدمه: ضرورت سرمایه گذاری هرچه‌بیشتر فکری/اطلاعاتی پیرامون تحلیل روشمند نشانگرهای ذهنی اثربخشی زندگی تحصیلی و اهمیت اجتماع اَشکال متفاوت رفتارهای منتخب برای پاسخ‌دهی به مطالبات زندگی تحصیلی و تبعات مختلف انتخاب گزینه های رفتاری چندگانه در شکل دهی به نیمرخ شناختی، انگیزشی و رفتاری یادگیرندگان، ضرورت توسعة ابزاری با هدف سنجش مدل‌های ...  بیشتر

3. تدوین یک مدل ساختاری پیشرفت تحصیلی بر پایه ویژگی های روانشناختی

فرانک بروجردی؛ جلیل یونسی؛ محمد سیدصالحی؛ الهام اسدپورکرکوکی

دوره 7، شماره 27 ، بهار 1396، ، صفحه 1-20

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2017.1964.1058

چکیده
   هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه علّی بین متغیرهایی است که بیشترین تاثیر‌‌‌گذاری را بر روی پیشرفت تحصیلی در بین دانشجویان شهر تهران در سال تحصیلی 93 دارند. جامعه آماری مورد نظر همه دانشجویان شهر تهران بود که از بین آنان تعداد 400 نفر به عنوان نمونه در رشته های مختلف و به روش دردسترس انتخاب شدند. این پژوهش به روش تحلیل مسیرانجام شد و ابزارهای ...  بیشتر