1. بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه ویژگی شخصیتی بازیگوشی روان‎شناختی

فضل الله حسنوند؛ عزت اله قدم پور

دوره 11، شماره 41 ، پاییز 1399

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2019.2446.1933

چکیده
  بازیگوشی روان‎شناختی یکی از ویژگی های شخصیتی است که با پیامدهای مثبت همچون افزایش انگیزش درونـی، خلاقیت، نگرش مثبت نسبت به محیط کار، مهارت های مقابله با استرس و پیشرفت تحصیلی بالا پیوند دارد. پژوهش پیش رو با هدف بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه ویژگی شخصیتی بازیگوشی روان‎شناختی شن، چیک و زین انجام شده است. جامعه آماری شامل کلیه ...  بیشتر

2. بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس طرد همسالان در پایۀ ششم ابتدائی

سیده خدیجه مرادیانی گیزه رود؛ عزت اله قدم پور؛ مسعود صادقی؛ محمد عباسی؛ فیروزه غضنفری

دوره 10، شماره 38 ، زمستان 1398، ، صفحه 147-163

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2020.39641.1895

چکیده
  اثرات مخربی که طرد شدن از سوی همسالان در دورۀ کودکی دارد تحقیق و پژوهش در این حوزه را یک ضرورت ساخته است. نظر به اینکه اصلی‌ترین گام در هر پژوهشی داشتن ابزاری روا، پایا و مختص فرهنگ آن جامعه است هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی ویژگی­های روان­سنجی (تعیین ساختار عاملی و اعتبار) مقیاس طرد همسالان ویسل، سارید و استرنبرگ (2013) بود. طرح پژوهش ...  بیشتر