انطباق و هنجاریابی آزمون هوش نوجوانان کتل (فرم B )

بهار عنایتی؛ غلامرضا گل محمدنژادبهرامی؛ جواد مصرآبادی

دوره 8، شماره 30 ، اسفند 1396، ، صفحه 151-164

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2018.19100.1477

چکیده
  هدف پزوهش حاضر انطباق و هنجاریابی آزمون هوش نوجوانان کتل برای دانش آموزان 14-8 ساله‌ی شهر آذرشهر است. روش پژوهش از منظر هدف، کاربردی و از حیث گردآوری داده‌ها توصیفی و از نوع پیمایشی بود. جامعه‌ی آماری پژوهش شامل دانش‌آموزان پایه های دوم ابتدایی تا هشتم ابتدایی شهر آذرشهر در سال تحصیلی 1395-1394 بود که تعداد 562 تفر از آنان به عنوان نمونه ...  بیشتر

ساختار عاملی پرسشنامه فرسودگی تحصیلی با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی در دانش آموزان متوسطه

رحیم بدری گرگری؛ جواد مصرآبادی؛ مریم پلنگی؛ رحیمه فتحی

دوره 2، شماره 7 ، فروردین 1391، ، صفحه 171-188

چکیده
  زمینه: فرسودگی تحصیلی توسط دانش آموزان و دانشجویان به صورت خستگی مزمن ناشی از کار بیش از اندازه در فعالیت های درسی، نگرش بدبینانه و بی تفاوت نسبت به کارهای مدرسه احساس شایستگی پایین و فقدان احساس موفقیت در تکالیف تحصیلی بروز داده می شود. هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی ساختار عاملی پرسشنامه فرسودگی مربوط به مدرسه با استفاده از رویکرد ...  بیشتر

بررسی روایی و پایایی شیوه‏های نمره‏ گذاری آزمون‏های مبتنی بر نقشه مفهومی

جواد مصرآبادی

دوره 2، شماره 5 ، خرداد 1390، ، صفحه 1-24

چکیده
  با گسترش استفاده از نقشه‏های مفهومی به عنوان ابزارهای اندازه‏گیری پیشرفت تحصیلی، نمره‏گذاری آنها به مبحثی چالش‏انگیز تبدیل شده است. در این پژوهش به معرفی سه شیوه نمره‏گذاری به آزمون‏های نقشه مفهومی می‏پردازیم: (1) روش رابطه‏ای که در آن به رابطه بین مفاهیم به طور جداگانه نمره‏ای اختصاص داده می‏شود. (2) روش ساختاری که ...  بیشتر