نویسنده = احمد عابدی
تعداد مقالات: 4
1. ساخت و اعتباریابی پرسشنامه احساس عاملیت نابینایان

دوره 8، شماره 30، زمستان 1396، صفحه 165-188

10.22054/jem.2018.24214.1594

علی فراهانی؛ احمد یارمحمدیان؛ مختار ملک پور؛ احمد عابدی


3. بررسی پایایی، روایی و تعیین ساختار عاملی نسخه فارسی مقیاس رفتار یادگیری

دوره 3، شماره 12، تابستان 1392، صفحه 23-40

احمد عابدی؛ محبوبه عادی پور


4. رابطه نیمرخ دانش آموزان در هوش آزمای وکسلر کودکان فرم 4 و هوش های چند گانه مبتنی بر نظریه گاردنر

دوره 3، شماره 9، پاییز 1391، صفحه 43-64

راضیه اهرمی؛ سالار فرامرزی؛ مژگان شوشتری؛ احمد عابدی