نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

زمینه: فرایند پیچیده سنجش معلمان را وادار به تصمیم‌گیری حرفه ای می‌کند تا واقعیت های کلاس درس خود را با تاثیر عوامل بیرونی همسو کنند. معلمان تصمیمات مربوط به سنجش و نمره دهی خود را بر دانش، عقیده، انتظارات و ارزش های تدریس و یادگیری استوار می-کنند. هدف: پژوهش حاضر به بررسی تصمیم‌گیری برای نمره‌دهی معلمان دوره متوسطه در تهران می‌پردازد. در این راستا، عوامل مورد استفاده در نمره‌دهی مورد بررسی قرار می‌گیرد.روش: بدین منظور پرسشنامه‌ای بین 348 معلم زبان انگلیسی مقطع متوسطه در پایه‌های یازدهم و پیش‌دانشگاهی توزیع شد. تحلیل توصیفی پرسشنامه‌ها نشان داد یافته‌ها: که معلمان زبان انگلیسی تهرانی عوامل پیشرفت تحصلی و غیر از پیشرفت تحصیلی را در نمره‌دهی لحاظ می کنند وتاکید بیشتری بر روی عواملی غیر از پیشرفت تحصیلی نظیر تلاش، تکالیف، و عادات‌های مطالعه می‌گذارند. همچنین معلمان از انواع مختلف سنجش نظیر سنجش عملکرد محور، تکلیف محور، سنجش معلم ساخته و آزمون‌های سنتی کاغذ و مدادی استفاده نمودند. بحث و نتیجه‌گیری: نتایج تحلیل واریانس جندگانه نشان داد که عوامل درونی و بیرونی مانند پایه تدریس معلم، آموزش های سنجش که معلمان داشته اند، و اندازه کلاس بر جنبه های مختلف تصمیم‌گیری آنها در نمره‌دهی تاثیر گذاشته است. نتایج این پژوهش به طور کلی به درک تصمیم‌گیری برای نمره‌دهی معلمان زبان انگلیسی و علی الخصوص معلمان زبان انگلیسی تهرانی کمک می-کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Iranian High School EFL Teachers’ Use of Different Assessment Types and Factors Influencing their Assessment

نویسنده [English]

  • Esmaeel Ali Salimi

Allameh Tabataba'i University

چکیده [English]

The complex process of assessment enforces EFL teachers to make professional decisions conforming their classroom realities to external non-achievement factors. EFL teachers have based the decision for scoring on their knowledge, beliefs, expectations, and learning. Therefore, the present study aims at investigating high school EFL teachers’ decision making as to scoring in Tehran. Factors influencing their decision making in scoring have been taken into account. To collect data required, a questionnaire was distributed among 348 senior and pre-university EFL teachers of high schools in Tehran. Descriptive analysis of the data revealed that the teachers consider both achievement factors and non-achievement factors such as students’ effort, assignment, and study habits in their scoring. It was also shown that EFL teachers used different types of assessment like performance assessment, assignment-oriented assessment teacher—made assessment and paper and pencil tests. Separate MANOVAs revealed that different external and internal factors such as the grade level of teaching, assessment training affected their scoring. Generally, the findings of this study contributed EFL teachers in their decision as to scoring and particularly EFL teaches in Tehran high schools.

کلیدواژه‌ها [English]

  • assessment
  • external and internal factors
  • high school EFL teachers