فهرست تنیدگی ناشی از انتظارهای تحصیلی: آزمون تغییرناپذیری ساختار عاملی در بین نوجوانان دختر و پسر ایرانی

ریحانه پاسبانی؛ امید شکری

دوره 3، شماره 10 ، دی 1391، ، صفحه 75-102

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تغییرناپذیری ساختار عاملی فهرست تنیدگی ناشی از انتظارهای تحصیلی (AESI) در دو جنس بود. روش: 680 دانش‌آموز دبیرستانی (327 پسر و 353 دختر) به فهرست تنیدگی ناشی از انتظارهای تحصیلی (AESI) پاسخ دادند. به منظور بررسی روایی بین‌جنسی AESIیا تغییرناپذیری ساختار عاملی AESI در دو جنس از تحلیل عاملی تأییدی چندگروهی استفاده شد. یافته‌ها: ...  بیشتر