کاربرد تحلیل عاملی در تعیین وزن گویه ها در مقایسه با روش وزن دهی با مقادیر ثابت در اندازه گیری های روانی – تربیتی

مجتبی حبیبی؛ بلال ایزانلو؛ ابراهیم خدایی

دوره 3، شماره 9 ، مهر 1391، ، صفحه 81-104

چکیده
  زمینه: از نظر کرلینجر تحلیل عاملی یک روش آماری در جهت اصل ایجاز علمی است. این تکنیک می تواند به کاهش چندگانگی، تلخیص روابط بین متغیرها، ایجاز و سادگی هر چه بیشتر بینجامد، وابستگی بین متغیرها را تعیین کرده و تفسیر علمی را تسریع نماید. هدف: هدف مقاله حاضر کاربرد تحلیل عاملی برای وزن دهی به گویه های موجود در مقیاس های روان شناختی و تربیتی ...  بیشتر

نسخه‌ای کوتاه شده و ایرانی از آزمون شخصیتی چند وجهی مینه‌سوتا-2

مسعود هسینچاری؛ حسین داوودی؛ حیدرعلی هومن؛ حسن پاشا شریفی

دوره 1، شماره 3 ، آذر 1389، ، صفحه 1-20

چکیده
  این پژوهش با هدف خلاصه‏سازی پرسشنامه شخصیتی چند وجهی مینه‌سوتا- 2 به اجرا درآمده است. نمونه‏ای با حجم 3578 نفر(1815 زن و 1763 مرد) از دانشجویان در چهار مقطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری به روش نمونه­گیری چند مرحله­ای از هشت استان کشور انتخاب شدند. ضریب پایایی اولیه پرسشنامه 84/0 بود. این ضریب با حذف 214 سؤال که همبستگی ضعیفی ...  بیشتر