1. ساخت و اعتباریابی پرسشنامه سنجش رهبری تأملی مدیران مدارس

مرتضی طاهری؛ مجتبی طاهری

دوره 7، شماره 28 ، تابستان 1396، ، صفحه 65-95

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2017.24668.1602

چکیده
  چکیده هدف این پژوهش ساخت و اعتباریابی ابزار سنجش رهبری تأملی در مدارس بود. مرور پیشینه حاکی از آن است، هرچند یادگیری مبتنی بر تأمل دانش جدیدی نیست اما رهبری تأملی رویکردی جدید در مدیریت و رهبری مدارس است و در معدود پژوهش‌های انجام شده در این زمینه ابزار معتبری برای آشکارسازی این مفهوم در مدارس طراحی نشده است. پس از بررسی ادبیات پژوهش، ...  بیشتر

2. ساخت و اعتباریابی مقیاس رضایت از کیفیت خدمات سفرهای هوایی

مرتضی طاهری؛ جلیل یونسی

دوره 5، شماره 19 ، بهار 1394، ، صفحه 103-128

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2015.1705

چکیده
  هدف پژوهش حاضر ، سنجش روایی و پایایی مقیاس رضایت از کیفیت خدمات سفرهای هوایی در کل کشور بود. جامعه آماری پژوهش، کلیه مسافران خطوط هوایی داخلی در کل کشور بودند. با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌‌ای چندمرحله‌ای از میان فرودگاه‌های کشور، چهار فرودگاه (مهرآباد تهران، اصفهان، شیراز و مشهد) به شیوۀ هدفمند و 20 زوج شهر بر اساس میزان تعدد ...  بیشتر