1. ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامه هیجان‌های آموزشی دانشجویان در شرایط موفقیت و شکست

شیرین کوشکی؛ شکوه السادات بنی جمالی؛ حیدرعلی هومن

دوره 4، شماره 16 ، تابستان 1393، ، صفحه 118-136

چکیده
  پژوهش در زمینه هیجان‌های تحصیلی به علت عدم وجود ابزار مناسب مورد غفلت قرار گرفته است، هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی مدل نظری و ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامه هیجان‌های آموزشی در دانشجویان ایرانی بود. پکران و دیگران (2005) ابزار خود گزارشی برای اندازه‌گیری هیجان‌های مختلف آموزشی که دانشجویان معمولاً در محیط‌های تحصیلی تجربه می‌کنند، معرفی ...  بیشتر

2. بررسی عملی بودن، اعتبار، روایی و هنجاریابی پرسشنامه خصوصیات جسمی، خلقی و عاطفی

شکوه السادات بنی جمالی

دوره 1، شماره 2 ، تابستان 1389، ، صفحه 47-74

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر هنجاریابی آزمون خصوصیات جسمی، خلقی و عاطفی متناسب با ویژگی های فرهنگی جامعه ایرانی بود. برای این منظور پژوهش در دو مرحله مقدماتی و اصلی اجرا شد. در مرحله مقدماتی پرسشنامه ای با 51 سوال تنظیم و روی 52 نفر بیمار روانی و 52 فرد سالم اجرا گردید و در مرحله اصلی آزمون روی نمونه ای به تعداد 2335 نفر که به طور تصادفی انتخاب شده بودند ...  بیشتر