نویسنده = ابوالمعالی، خدیجه
تعداد مقالات: 2
1. ساخت، عامل یابی و پایاسازی پرسشنامه آمادگی برای تغییر در نوجوانان دختر

دوره 10، شماره 39، بهار 1399، صفحه 61-82

10.22054/jem.2020.52246.2045

زهرا مصباح؛ خدیجه ابوالمعالی؛ فریده حمیدی


2. تحلیل عاملی تاییدی و همسانی درونی مقیاس های هیجان مربوط به کلاس درس در دانشجویان

دوره 7، شماره 26، زمستان 1395، صفحه 225-248

10.22054/jem.2017.13164.1374

فریبرز گراوند؛ خدیجه ابوالمعالی؛ علیرضا کیامنش؛ حمزه گنجی