ساخت، عامل یابی و پایاسازی پرسشنامه آمادگی برای تغییر در نوجوانان دختر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، تهران، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

3 دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ساخت، عامل‌یابی و رواسازی پرسشنامه آمادگی برای تغییر در دختران نوجوان انجام شد. روش پژوهش ترکیبی اکتشافی متوالی با مدل تدوین ابزار بود. روش پژوهش در بخش کیفی تحلیل متن به شیوه قیاسی-استقرایی و جامعه آماری شامل کتاب‌ها و مقالات مرتبط با نظریه‌ها وعوامل موثر بر آمادگی برای تغییر بود و نمونه به صورت هدفمند انتخاب شد. در بخش کمی جامعه شامل دانش‌آموزان دختر دوره دوم متوسطه منطقه 5 شهر تهران در سال 99-1398بود. 300 دانش‌آموز با روش تصادفی خوشه‌ای دو مرحله‌ای انتخاب و پرسشنامه آمادگی برای تغییر را تکمیل کردند. برای تحلیل داده‌ها ابتدا از تحلیل عامل تأییدی استفاده شد، شاخص‌های برازش در گام اول مطلوب نبود. پس از استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی به روش تلفیق گویه‌ها، بار دیگر از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد و شاخص-های برازش حاکی از تناسب مدل با داده‌های گردآوری شده بود. براین اساس عامل‌های مهارت ها، ویژگی های شخصیتی، تطابق پذیری و ریسک پذیری مورد تأیید قرار گرفتند. همسانی درونی پرسشنامه و مولفه‌ها برای عامل‌های مذکور به ترتیب 66/0 و 71/0 و 68/0و 72/0 و ضریب آلفای کرونباخ کل پرسشنامه 83/0بود. متوسط واریانس استخراج شده (AVE) مولفه ها به ترتیب برابر 562/0، 625/0، 528/0 و 510/0 به دست آمده است که نشان می دهد، مؤلفه‌های استخراج شده از روایی همگرای قابل قبول برخوردارند. همچنین پایایی کل آزمون به روش بازآزمایی معادل 88/0 برآورد شد. این پرسشنامه برای اهداف پژوهشی قابل استفاده است وروانشناسان می‌توانند برای سنجش میزان آمادگی برای تغییر نوجوانان دختر از آن استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Construction and Validation and Factor Structure of the Questionnaire of readiness for change in adolescents girl

نویسندگان [English]

  • Zahra Mesbah 1
  • khadijeh abolmali 2
  • Farideh Hamidi 3
1 internal managment
2 university roodehen
3 Associate Professor of Psychology, Educational Sciences Department, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The present study aimed to construct, identify and validate the Readiness Questionnaire for of readiness for change in adolescent girls. The research method was a sequential exploratory combination with a tool compilation model. The research method in the qualitative part of text analysis in deductive-inductive method and statistical population included books and articles related to theories and factors affecting the readiness for change and the sample was selected purposefully. In a small part of the society, it included female students in the second year of high school in District 5 of Tehran in 2009-2010. 300 students randomly selected a two-step cluster method and completed the Readiness to Change questionnaire. To confirm the data, the confirmatory factor analysis was used first, the fitness indicators were not desirable in the first step. After using exploratory factor analysis by way of combining items, confirmatory factor analysis was used again and the fit indices indicated the fit of the model with the collected data. Accordingly, the factors of skills, personality traits, adaptability and risk-taking were confirmed. The internal consistency of the questionnaire and the components for the mentioned factors were 0.66, 0.71, 0.68 and 0.72, respectively, and the Cronbach's alpha coefficient of the whole questionnaire was 0.83. The average extracted variance (AVE) of the components is 0.652, 0.625, 0.528 and 0.510, respectively, indicating that the extracted components have an acceptable convergent validity. The reliability of the whole test was also estimated to be 0.88. The questionnaire can be used for research purposes, and psychologists can use it to measure the readiness of adolescent girls to change.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Readiness for change
  • factorization
  • reliability
برزگر، بهرام .(1395). بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی و انعطاف پذیری شناختی با فرسودگی تحصیلی دانش­آموزان متوسطه. نظام‌های آموزشی نوین، 2 (3) 35-45.
بزمی، زهره؛ رجایی؛ علیرضا .(1398). بررسی اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله بر بهبود روابط موثر اجتماعی در بین دانش­آموزان دبیرستانی شهر تربت حیدریه دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی، 2 (17) 37 - 48.
 بندورا، آلبرت. (1977). نظریه یادگیری اجتماعی. ترجمه فرهاد ماهر. تهران: انتشارات راهگشا.
جعفری نژاد، ‌هادی؛ درتاج، فریبرز. (1392). رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و رویکردهای یادگیری با روش‌های سنجش در دانشجویان کارشناسی دانشگاه علامه. فصلنامه اندازه‌گیری تربیتی، دوره 4 (13) 97-118.
درتاج، فریبرز؛ افشاریان، ندا. (1396). ارزیابی ساختار عاملی پرسشنامۀ راهبردهای انگیزشی برای یادگیری در دانش­آموزان ایرانی. فصلنامه اندازه گیری تربیتی، 6 (32) 32 - 59.
کیامنش، علیرضا؛ سرایی، جاوید .(1398). روش‌های پژوهش ترکیبی .تهران : آییژ ص 85
موسی زاده، زهره؛ ابوالمعالی، خدیجه (زیرچاپ). بسته­های ارتقایی خودمدیریتی. نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان (طرح نماد): انتشارات مدرسه.
واعظی، رضا (1393). ‎‏ﻧﮕﺮﺷﯽﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮاز ﻣﻨﻈﺮ آﻣﻮزهﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ و راﺑﻄﻪ آن ﺑﺎآﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺮایﺗﻐﯿﯿﺮ. ‏ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ‎ (1)، 1 -30.
Achilles A. Armenakis (1993): Creating Readiness for Organizational Change. In Human Relations 46 (6): 681–703.
Campbell, Donald J.; Campbell, Kathleen M. (2009): Embracing Change. Further Examination of a “Capabilities and Benevolence” Beliefs Model in a Military Sample. In Military Psychology 21 (3). 351–364.
Demos, Joann N., "The Impact of Positive Psychology on Change Readiness in Organization Development" (2019). Graduate Research and Discovery Symposium (GRADS). 4 (2), 25-29.
DiClemente, Carlo C. (2015): Motivational Interviewing and the Stages of Change, MI and Stages of Change.24, 1-20.
Graham S. lowe. (2006). “Making a measurable difference”, The Grahham Lowe Group Inc.
Groves, Kevin S. (2020). Testing a Moderated Mediation Model of Transformational Leadership, Values, and Organization Change. In Journal of Leadership & Organizational Studies 27 (1): 35–48.
Haffar, Mohamed; Al-Karaghouli, Wafi; Djebarni, Ramdane; Gbadamosi, Gbolahan (2017): Organisational culture and TQM implementation. Investigating the mediating influences of multidimensional employee readiness for change. In Total Quality Management & Business Excellence 30 (11-12).1367–1388.
Harris, Stanley G.; Cole, Michael S. (2007): A stages of change perspective on managers' motivation to learn in a leadership development context. In Journal of OrgChange Mgmt. 20 (6): 774–793.
Herold, David M.; Fedor, Donald B.; Caldwell, Steven D. (2007): Beyond change management. A multilevel investigation of contextual and personal influences on employees' commitment to change. In the Journal of applied psychology 92 (4): 942–951.
Holt, Daniel T.; Helfrich, Christian D.; Hall, Carmen G.; Weiner, Bryan J. (2010): Are you ready? How health professionals can comprehensively conceptualize readiness for change. In Journal of general internal medicine 25; 50–55.
Judge, Timothy A.; Thoresen, Carl J.; Pucik, Vladimir; Welbourne, Theresa M. (1999): Managerial coping with organizational change. A dispositional perspective. In the Journal of applied psychology 84 (1): 107–122.
Kaplan (2009): The context for change (Balogun and Hope Hailey) https://kfknowledgebank.kaplan.co.uk/business-strategy/strategy-into-action/managing-strategic-change
Kareem, Omar Abdull; Kin, Tai Mei (2018): Attitudes toward Change. A Comparison Between Senior Assistants and Teachers in Malaysian Secondary Schools. In IJARBSS 8 (1), 24-29.
Kishton, J. M., & Widaman, K. F. (1994). Unidimensional versus domain representative parceling of questionnaire items: An empirical example, Educational and Psychological Measurement, 54,757 – 766.
 Kline, R. B. (2016). Principles and practice of structural equation modeling, edition 2, Guilford press, New York & London.
Krebs, Paul; Norcross, John C.; Nicholson, Joseph M.; Prochaska, James O. (2018): Stages of change and psychotherapy outcomes. A review and meta-analysis. In Journal of clinical psychology 74 (11) 1964–1979.
Levesque, Deborah A.; Prochaska, Janice M.; Prochaska, James O.; Dewart, Stephen R.; Hamby, Leigh S.; Weeks, William B. (2001): Organizational stages and processes of change for continuous quality improvement in health care. In Consulting Psychology Journal: Practice and Research 53 (3):139–153.
 Meade, A.W., & Kroustalis, C.M. (2005). Problems of item parceling with CFA tests of measurement invariance, Paper presented at the 20th Annual Conference of the Society for Industrial and Organizational Psychology, Los Angeles, CA. 1-14.
Meyer, J. P. & Herscovitch, L. (2001): Commitment in the workplace: towards a general model 11, pp. 299–327.
Meyer, John P.; Herscovitch, Lynne (2001): Commitment in the workplace. Toward a general model. In Human Resource Management Review 11 (3): 299–326.
 Meyers L. S, Gamest.G., & Goarin, A.J. (2006). Applied multivariate research, design and interpretation, Thousand oaks. London. New Deihi, Sage publication.
Oreg, Shaul (2003): Resistance to change. Developing an individual differences measure. In the Journal of applied psychology 88 (4), pp. 680–693.
Pettigrew, Andrew.Woodman, Richard W. Cameron, Kim S. (2001): Studying organizational change and development 44: 697–713.
Prochaska, James O.; Prochaska, Janice M. (2016): Changing to thrive. Using the stages of change to overcome the top threats to your health and happiness. Center City Minnesota: Hazelden Publishing.
Salcido, Christine Galvan; Ray, James V.; Caudy, Michael; Viglione, Jill; Walter, Rebecca J. (2019): Associations between Psychopathic Traits and Readiness for Change. An exploratory analysis. In Personality and Individual Differences 141: 86–91.
Soumyaja, Devi; Kamalanabhan, T. J.; Bhattacharyya, Sanghamitra (2018): Antecedents of employee readiness for change in the IT sector and the manufacturing sector. A comparative study. In IJHRDM 18 (3/4): 237-240.
Soumyaja, Devi; Kamlanabhan, T. J.; Bhattacharyya, Sanghamitra (2015): Antecedents of Employee Readiness for Change. Mediating Effect of Commitment to Change. In MSES 2 (1):11–25.
Sverdlik, Noga; Oreg, Shaul; Berson, Yair (2019): When Do Leaders Initiate Changes? The Roles of Coping Style and Organization Members’ Stability‐Emphasizing Values. In Applied Psychology 32 (4): 552.
 Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics (5 th ed.). Boston: Allyn and Bacon.
Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics (6th international edition (cover)). Boston, Mass., London: Pearson.
Tryggvi Hallgrímsson (2008): Organizational change and change readiness: Employees’ attitudes during times of proposed merger. In Mastergradsoppgave i organisasjon og ledelse fakultet Universitetet iTromsø.Availableonline athttps://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/1542/thesis.pdf?sequence=1&isAllowed=y.