1. ارزیابی روایی و پایایی آزمون تعیین سطح زبان فارسی برای غیرفارسی‌زبانان بنیاد سعدی

رضا مراد صحرایی؛ غلامحسین رضاپور

دوره 10، شماره 37 ، آذر 1398، ، صفحه 91-111

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2020.39125.1892

چکیده
  از ویژگی‌های مهم یک آزمون موفق، داشتن روایی و پایایی مناسب است. در این پژوهش به بررسی چگونگی و میزان روایی و پایایی آزمون تعیین سطح زبان فارسی بنیاد سعدی پرداخته شد. این آزمون از سه بخش اصلی دانش زبانی، نگارش و صحبت کردن تشکیل می‌شود که بخش دانش زبانی شامل سه زیربخش دستور، واژه و خواندن است. جامعه آماری این آزمون متشکل از140 زبان‌آموز ...  بیشتر