نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زبان‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

از ویژگی‌های مهم یک آزمون موفق، داشتن روایی و پایایی مناسب است. در این پژوهش به بررسی چگونگی و میزان روایی و پایایی آزمون تعیین سطح زبان فارسی بنیاد سعدی پرداخته شد. این آزمون از سه بخش اصلی دانش زبانی، نگارش و صحبت کردن تشکیل می‌شود که بخش دانش زبانی شامل سه زیربخش دستور، واژه و خواندن است. جامعه آماری این آزمون متشکل از140 زبان‌آموز از 41 کشور دنیا بود. برای محاسبه روایی، از ضریب آلفای کرونباخ و برای بررسی روایی که از انواع آن، روایی سازه‌ای انتخاب شد، ضریب همبستگی پیرسون به کار گرفته شد. میزان پایایی در زیربخش‌های دانش زبانی برای دستور 0.71 ، برای واژه 0.817 و برای خواندن 0.861 و در کل 0.916 به دست آمد. پایایی دو بخش صحبت کردن و نوشتن 0.749 و کل آزمون 0.895 محاسبه شد. با توجه به اینکه میزان پایایی قابل قبول در روش آلفای کرونباخ حداقل 0.7 است، مشخص شد که آزمون در بخش‌ها و زیربخش‌های گوناگون، و کلیت آزمون، پایایی مناسب و قابل قبولی داشت. ضرایب همبستگی به دست آمده بخش‌های آزمون، بین دانش زبانی و صحبت کردن 0.175، دانش زبانی و نوشتن 0.186 و نوشتن و صحبت کردن 0.602 بودند. شاید در نگاه اول این آزمون از روایی مناسب و قابل قبولی برخوردار نباشد، ولی با مقایسه میزان همبستگی بین زیربخش‌های بخش دانش زبانی و بخش مهارت‌های صحبت کردن و نوشتن، می‌توان نتیجه گرفت که زبان‌آموزان در بخش مهارت‌های تولیدی ضعیف عمل کرده‌اند و این نشان می‌دهد که در تدریس آنها فقط به دانش محض زبانی پرداخته شده است و نه دانش روندی. بر این اساس پیشنهاد شد که برنامه درسی زبان‌آموزان بیشتر متمرکز بر ارتقای سطح دانش روندی آنان، باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Reliability and Validity of Persian for non-Persian Speakers Placement Tests of Sa’adi Foundation

نویسندگان [English]

  • Reza Morad Sahraee 1
  • GholamHossein Rezapour 2

1 linguistics department, faculty of Persian literature and foreign languages, Allame Tabatabaee university, Tehran, Iran

2 Allameh Tabatabiee university

چکیده [English]

One of the key features of a successful test is to have an appropriate reliability. This study determined the validity and reliability of the Persian language placement test of Sa’adi Foundation. This test consists of three main sections: language knowledge, writing and speaking. The language knowledge section consists of three sub-sections: grammar, vocabulary, and reading. The statistical population of the test consisted of 140 language learners from 41 countries. To calculate the reliability and the construct validity, Cronbach's alpha coefficient and Pearson correlation coefficient was used respectively. The reliability index in the language knowledge sub-sections’, grammar was 0.71, vocabulary was 0.817, reading was 0.861 and for the whole language knowledge was 0.916. The reliability of the two sections of speaking and writing was 0.749 and the total test was 0.895. Considering that the acceptable reliability index in Cronbach's Alpha method was at least 0.7, it was found that the test in various sections and sub-sections, and the test overall, had an acceptable reliability. The correlation coefficients obtained from the test sections, between language knowledge and speaking were 0.175, language knowledge and writing 0.186, and writing and speaking 0.602. Perhaps at first glance, test validity is not acceptable, but by comparing the correlation between the sub-sections of the language knowledge and the skills of speaking and writing, it can be concluded that the students have acted poorly in the productive skills, and this shows that in their educational background, they are concerned only with language knowledge or declarative knowledge, not the procedural knowledge.one of the application of this article is that Persian curriculum should focused on improving procedural knowledge of the Persian learner.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "testing"
  • "placement test"
  • "Validity"
  • "Reliability"
  • "backwash effect"
براون، داگلاس. (2010). درآمدی بر آزمون‌سازی زبان. ترجمه رضامراد صحرائی و فائزه مرصوص (1396)، تهران: انتشارات نشرنویسه پارسی.
جعفرپور، عبدالجواد. (1375). مقدمه‌ای بر آزمون‌شناسی زبان. شیراز: انتشارات دانشگاه شیراز.
جعفرپور، عبدالجواد. (1377). آمار زبان‌شناختی. شیراز: انتشارات دانشگاه شیراز.
جلیلی، سیداکبر. (1390). آزمون مهارتی فارسی (آمفا) پر پایه چهار مهارت اصلی زبانی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی. تهران.
صحرائی، رضامراد. و مرصوص، فائزه. (1395)، استاندارد مرجع آموزش زبان فارسی. تهران: انتشارات دانشگاه  علامه طباطبائی.
عرب‌زاده، مهدی و کدیور، پروین. (1391). بررسی پایایی، روایی و تحلیل عاملی مقیاس تأخیر رضامندی تحصیلی. فصلنامه اندازه‌گیری تربیتی، 3 (9) 1-18.
قنسولی، بهزاد. (1389). طراحی و روایی‌سنجی آزمون بسندگی زبان فارسی. مجله پژوهش‌های زبان‌های خارجی، 57، 115-129.
ممقانی، هانیه. (MSRT) با هدف دستیابی به یک آزمون مهارت برای زبان فارسی ، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبائی، تهران
مؤمنی، منصور. و قیومی، علی. (1389). تحلیل‌های آماری با استفاده از SPSS، تهران: انتشارات مؤلف.
نیک‌نامی، محمد.، تقی‌پورظهیر، علی. و غفاری‌مجلج، محمد. (1389). بررسی پایایی و روایی پرسشنامه ارزیابی نوآوری سازمانی آمید و همکاران 2002. فصلنامه اندازه‌گیری تربیتی، 1 (3)، 101-119.
نیک‌نامی، محمد.، تقی‌پورظهیر، علی. و غفاری‌مجلج، محمد. (1389). بررسی پایایی و روایی پرسشنامه ارزیابی نوآوری سازمانی آمید و همکاران 2002. فصلنامه اندازه‌گیری تربیتی، 1 (3)، 101-119.
Bachman, L. and A, Palmer. (2010). Language assessment in practice. UK: Oxford University Press.
Birjandi, P. and P, Mosallanejad. (2010). An Overview of Testing and Assessment. Esfahan: Sepahan Publication.
Brown, J. D. (2008).  Testing in Language Programs. US: McGraw-Hill.
Coombe, C., K. Folse and N. Hubley (2007). A Practical Guide to Assessing English Language Learners. US: The University of Michigan Press.
Farhady, H., A. Jafarpur and P. Birjandi (2014). Testing Language Skills from Theory to Practice. Tehran: SAMT.
Heydari, P., M.S. Bagheri, M. Zamanian, F. Sadighi, L. Yarmohammadi (2014). Investigating the Construct Validity of Structure and Expression Section of TOLIMO through IRT. International Journal Language Learning and Applied Linguistics World, 5, 105-123.
McKinley, J. G. Thompson (2018). “Washback Effect in Teaching English as an International Language”. TESOL Encyclopedia of English Language Teaching.
Nicholson, S.J. (2015). “Evaluating the TOEIC in South Korea: Practically, Reliability and Validity”. International Journal of Education, 7, 221- 233.