ویژگی های روان‌سنجی مقیاس ضرب‌آهنگ شناختی کند(SCTS) فرم والد در بین کودکان ایرانی

کریم عبدالمحمدی؛ فرهاد غدیری صورمان آبادی؛ عسگر علیمحمدی؛ مصطفی زارعان

دوره 12، شماره 47 ، فروردین 1401، ، صفحه 95-111

https://doi.org/10.22054/jem.2022.67358.3362

چکیده
  ضرب‌آهنگ شناختی کند، برای توصیف نوع خاصی از اختلال توجه، تمرکز حواس و کُندی در پردازش اطلاعات به کار می‌رود. هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس ضرب-آهنگ شناختی کند (SCTS) فرم والد در بین کودکان ایرانی است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی است، نمونه‌ای با حجم 1700 نفر و با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای از استان‌های تهران، آذربایجان ...  بیشتر

بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه مشکلات رشدی - رفتاری ( FTF 5-15) درکودکان 5 تا 15 سال ایرانی

کریم عبدالمحمدی؛ فرهاد غدیری صورمان آبادی؛ خوشدوی ابراهیم زاده؛ امیر علیزاده؛ مصطفی زارعان؛ فهیمه نورافکن

دوره 10، شماره 39 ، فروردین 1399، ، صفحه 1-15

https://doi.org/10.22054/jem.2020.44493.1939

چکیده
  با توجه به گستردگی مشکلات رشدی - رفتاری ، پرسشنامه‌های موجود جنبه های محدودی از این مشکلات را ارزیابی می‌نمایند. پرسشنامه مشکلات رشدی - رفتاری (FTF) نسبت به سایر ابزارها جامعیت بیشتری دارد و با یک نگاه جامع نسبت به این مشکلات ساخته شده‌است. هدف از پژوهش حاضر، اعتبارسنجی این پرسشنامه در جامعه ایرانی می‌باشد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی ...  بیشتر

بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه درجه بندی رفتاری کارکردهای اجرایی ( بریف) درکودکان 6 تا 12 سال

کریم عبدالمحمدی؛ حمید علیزاده؛ فرهاد غدیری صورمان آبادی؛ معصومه طیبلی؛ آیت الله فتحی

دوره 8، شماره 30 ، دی 1396، ، صفحه 135-151

https://doi.org/10.22054/jem.2018.24457.1596

چکیده
  با توجه به گستردگی کارکردهای اجرای پرسشنامه‌های موجود جنبه های محدودی از این کارکردها را می-سنجد. پرسشنامه درجه بندی رفتاری کارکردهای اجرایی بریف جامعیت بیشتری دارد و بر اساس جدیدترین دیدگاه‌ها در مورد کارکرد اجرایی ساخته شده‌است.موضوع: هدف از پژوهش حاضر، اعتبارسنجی می‌باشد.پژوهش حاضر از نوع توصیفی می باشد، نمونه‌ای با حجم 516 ...  بیشتر