ساخت و بررسی ویژگی‌های روانسنجی ابزار نشانگرهای بزرگسالی در جمعیت دانشجویی:روایی و پایایی

زهره سلیمانی؛ الهه حجازی؛ زهرا نقش؛ نرجس لاری

دوره 9، شماره 35 ، اردیبهشت 1398، ، صفحه 133-159

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2019.36822.1845

چکیده
  هدف مطالعه حاضر ساخت ابزار نشانگرهای بزرگسالی و میزان اکتساب آنها در میان دانشجویان و تعیین ویژگی های روانسنجی این ابزار بود. نشانگرهای بزرگسالی براساس یک پژوهش کیفی (سلیمانی و حجازی،1397)شناسایی شده بودند. برهمین اساس تعداد 610 دانشجو با دامنه سنی 18تا 29 سال (317پسر و 293دختر) از دانشگاه تهران به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. پس از ...  بیشتر

مقیاس بندی چند بعدی و سودمندی آن در حوزه های مختلف روان شناسی

الهه حجازی؛ زهرا نقش

دوره 4، شماره 13 ، مهر 1392، ، صفحه 169-192

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2013.5675

چکیده
  زمینه: روایی از جمله مسائلی است که در آزمون سازی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف: هدف این مقاله معرفی اجمالی مقیاس بندی چند بعدی به عنوان روشی برای تعیین روایی ابزار، ارزیابی برون داده ای آن، مقایسه آن با دیگر روش های مشابه و سودمندی این روش در حوزه های مختلف روان شناسی است. روش: مقیاس بندی چند بعدی بر روی مقیاس باورهای پسا انتقادی ...  بیشتر

کاربرد تکنیک های مدل یابی چند سطحی در تحلیل داده های تیمز 2007 و مقایسه آن با تحلیل یک سطحی

زهرا نقش؛ اعظم مقدم

دوره 2، شماره 8 ، تیر 1391، ، صفحه 133-154

چکیده
  زمینه: در رویکرد سنتی تحلیل داده های IEA از مدل های آماری یک سطحی استفاده می شد. در حالی که در ساختار مدل های خطی سلسله مراتبی، هر یک از سطوح به طور متداول توسط زیر مدل خود معرفی می شود و روابط بین متغیرها را در داخل سطح مشخص شده بیان می کنند و تعیین می کنند که چگونه متغیرها در یک سطح روابط موجود در سطح دیگر را تحت تاثیر قرار می دهند. هدف: ...  بیشتر