ساخت و بررسی ویژگی‌های روانسنجی ابزار نشانگرهای بزرگسالی در جمعیت دانشجویی:روایی و پایایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی،دانشگاه تهران،تهران، ایران.

2 دانشیار گروه روانشناسی تربیتی و مشاوره دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 استادیار گروه مشاوره و روان شناسی تربیتی، تهران، ایران

4 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، دانشگاه تهران،تهران، ایران.

چکیده

هدف مطالعه حاضر ساخت ابزار نشانگرهای بزرگسالی و میزان اکتساب آنها در میان دانشجویان و تعیین ویژگی های روانسنجی این ابزار بود. نشانگرهای بزرگسالی براساس یک پژوهش کیفی (سلیمانی و حجازی،1397)شناسایی شده بودند. برهمین اساس تعداد 610 دانشجو با دامنه سنی 18تا 29 سال (317پسر و 293دختر) از دانشگاه تهران به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. پس از تحلیل عاملی اکتشافی، پرسشنامه‌ای متناسب با بافت ایرانی برای اندازه-گیری نشانگرهای بزرگسالی با 46 گویه با ضریب آلفای کرونباخ 905/0، در شش بعد ساخته شد: تسلط شناختی-هیجانی بر خود، مدیریت و تنظیم امور تا رسیدن به اهداف، توانایی نقش‌آفرینی در خانواده، پایبندی به ارزش‌ها، استقلال و انتقال نقش. نتایج نشان داد دوره تحولی ظهوربزرگسالی در میان دانشجویان دانشگاه تهران وجود دارد و نشانگرهای بزرگسالی نزد دانشجویان بیشتر به مهارت‌های فردی و خانوادگی مربوط می شود و ادراک فرد از بزرگسالی خود با افزایش اکتساب این مهارت‌ها، تناسب دارد. همچنین عوامل اشتغال، استقلال مالی و توانایی اداره خانواده برای مردان و توانایی مراقبت و تربیت فرزند برای زنان ملاک مهم-تری برای اکتساب بزرگسالی نزد دانشجویان محسوب می شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Construction and Psychometric Properties of Markers of adulthood scale among university students: Validity and Reliability

نویسندگان [English]

  • zohreh soleimani 1
  • Elaheh Hejazi 2
  • zahra Naghsh 3
  • narjes lari 4
1 M.A. Educational Psychology, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Associate Professor in Educational Psychology and Counseling, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor of Educational Counseling and Psychology, Tehran, Iran
4 PhD Student of Educational Psychology, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to develop markers of adulthood and achievements of them among students and determine its validity and reliability, based on qualitative research that has already been done in phenomenological method (soleimani & Hejazi,1397). For this reason, 610 students aged 18-29 (317 males, 293 females) from Tehran University were selected by available sampling. After exploratory factor analysis, a questionnaire adapted to the Iranian context for measuring adulthood markers was constructed with 46 items and Cronbach's alpha coefficient of 0.905 in six dimensions: cognitive-emotional mastery, management and regulation of tasks for goal achievement, capacity to play a role in the family, adherence to values, independence, and role transition. The results indicated that there was a developmental stage of emerging adulthood among Tehran University students, their perception of adulthood is more relevant to individual and family skills, and an individual's perception of adulthood is proportional to the acquisition of these skills. Also, the factors of employment, financial independence and the capacity to manage family for men and the capacity of child care for women are more important criteria for adulthood achievement for students

کلیدواژه‌ها [English]

  • emerging adulthood
  • perceived adulthood
  • markers of adulthood scale
  • Gender Differences
  • University Students
امیری، سهراب؛ قاسمی نواب، امیر و یعقوبی، ابوالقاسم (1395). پایایی، روایی و تحلیل عاملی نسخه فارسی پرسشنامه استرس نوجوانان. فصلنامه اندازه­­گیری تربیتی، 7 (25)، 89-116.
برک، لورا (1391). روان شناسی رشد (از نوجوانی تا پایان زندگی)، ترجمه یحیی سیدمحمدی، تهران: نشر ارسباران.
بی آزار شیرازی، عبدالکریم. (1371). رساله نوین (3): مسائل خانواده. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
رجبی، غلامرضا و عباس­پور، ذبیح الله (1392). بررسی پایایی و روایی نسخه فارسی خانواده گرایی،  فصلنامه اندازه­­گیری تربیتی، 14(4)، 25-41.
سلیمانی، زهره و حجازی، الهه (1397). ادراک جوانان از مفهوم بزرگسالی: آیا تفاوت جنسیتی وجود دارد؟. فصلنامه روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی، 15(57)، 3-16.
شهیدی، سید جعفر (1364). زندگانی فاطمه (ع). تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
Arnett, J. J. (1995). Broad and narrow socialization: The family in the context of a cultural theory. Journal of Marriage and the Family, 617-628.
Arnett, J. J. (1997). Young people's conceptions of the transition to adulthood. Youth & Society29(1), 3-23.
Arnett, J. J. (1998). Learning to stand alone: The contemporary American transition to adulthood in cultural and historical context. Human development41(5-6), 295-315.
Arnett, J. J. (2000). Emerging adulthood: A theory of development from the late teens through the twenties. American psychologist55(5), 469.
Arnett, J. J. (2001). Conceptions of the transition to adulthood: Perspectives from adolescence through midlife. Journal of adult development8(2), 133-143.
Arnett, J. J. (2003). Conceptions of the transition to adulthood among emerging adults in American ethnic groups. New directions for child and adolescent development2003(100), 63-76.
Arnett, J. J. (2014). Emerging adulthood: The winding road from the late teens through the twenties. Oxford University Press, USA.
Arnett, J. J., & Padilla-Walker, L. M. (2015). Brief report: Danish emerging adults' conceptions of adulthood. Journal of adolescence38, 39-44.
Arnett, J. J. (2018). Conceptual Foundations of Emerging Adulthood. In Emerging Adulthood and Higher Education (pp. 11-24). Routledge.
Badger, S., Nelson, L. J., & Barry, C. M. (2006). Perceptions of the transition to adulthood among Chinese and American emerging adults. International Journal of Behavioral Development30(1), 84-93.
Facio, A., & Micocci, F. (2003). Emerging adulthood in Argentina. New directions for child and adolescent development, 100, 21-32.
Grob, A., Krings, F., & Bangerter, A. (2001). Life markers in biographical narratives of people from three cohorts: A life span perspective in its historical context. Human Development44(4), 171-190.
Grusec, J. E. (2002). Parental socialization and children’s acquisition of values. Handbook of parenting5, 143-167.
Hogan, D. P., & Astone, N. M. (1986). The transition to adulthood. Annual review of Sociology12(1), 109-130.
Horowitz, A. D., & Bromnick, R. D. (2007). “Contestable adulthood” variability and disparity in markers for negotiating the transition to adulthood. Youth & Society39(2), 209-231.
Keniston, K. (1971). Youth and dissent: The rise of a new opposition. New York: Harcourt Brace Jovanovich
Levinson, D. J. (1978). The seasons of a man’s life. New York: Knopt.
Macek, P., Bejček, J., & Vaníčková, J. (2007). Contemporary Czech emerging adults: Generation growing up in the period of social changes. Journal of Adolescent Research22(5), 444-475.
Mitra, D., & Arnett, J. J. (2019). Life Choices of Emerging Adults in India. Emerging Adulthoodhttps://doi.org/10.1177/2167696819851891
Nelson, L., Badger, S., & Wu, B. (2004). The influence of culture in emerging adulthood: Perspectives of Chinese college students. International Journal of Behavioral Development28(1), 26-36.
Nelson, L. J., & Barry, C. M. (2005). Distinguishing features of emerging adulthood: The role of self-classification as an adult. Journal of adolescent research20(2), 242-262.
Petrogiannis, K. (2011). Conceptions of the transition to adulthood in a sample of Greek higher education students. International Journal of Psychology and Psychological Therapy11(1), 121-137.
Schlegel, A., & Barry Iii, H. (1991). Adolescence: An anthropological inquiry. Free Press.
Seiter, L. N., & Nelson, L. J. (2011). An examination of emerging adulthood in college students and nonstudents in India. Journal of Adolescent Research26(4), 506-536.
Sirsch, U., Dreher, E., Mayr, E., & Willinger, U. (2009). What does it take to be an adult in Austria? Views of adulthood in Austrian adolescents, emerging adults, and adults. Journal of Adolescent Research24(3), 275-292.
Tabachnick, B.G & Fidel, L. (1996). Using Multivariate Statistics. New York: Happer Collins College.
Tanner, J. L. (2006). Recentering During Emerging Adulthood: A Critical Turning Point in Life Span Human Development. In J. J. Arnett, & J. L. Tanner (Ed.), Emerging adults in America: Coming of age in the 21st century (pp.21-55). Washington, DC, US: American Psychological Association.
Zhong, J., & Arnett, J. J. (2014). Conceptions of adulthood among migrant women workers in China. International Journal of Behavioral Development38(3), 255-265.