نویسنده = پورشهریار، حسین
تعداد مقالات: 2
1. ویژگی های روان‌سنجی نسخة دوم نیمرخ سبک زندگی ارتقا دهندة سلامت در دانشجویان

دوره 6، شماره 21، پاییز 1394، صفحه 41-60

10.22054/jem.2015.3900

امید شکری؛ نوشین تمیزی؛ حسین پورشهریار؛ محمد آزاد عبدالله پور؛ زهره سادات اخوی؛ هانیه لواف


2. تحلیل عاملی تائیدی و همسانی درونی مقیاسهای هیجان مرتبط با یادگیری(LRES)

دوره 5، شماره 20، تابستان 1394، صفحه 31-53

10.22054/jem.2015.1797

بهزاد ستاری؛ حسین پورشهریار؛ امید شکری