تحلیل عاملی تائیدی و همسانی درونی مقیاسهای هیجان مرتبط با یادگیری(LRES)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی تهران

2 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

زمینه: هیجانهای یادگیری بخشی از هیجانهای پیشرفت هستند که در چارچوب «نظریه کنترل- ارزش هیجانهای پیشرفت» تبیین می‌شوند. لذت، اضطراب، شرم، رهایی، امید و نا‌امیدی هیجانهایی هستند که دانش‌آموزان و دانشجویان در جریان تحصیل بارها آنها را تجربه می‌کنند. با این حال تمرکز صرف بر هیجان اضطراب و عدم توجه به این دسته از هیجانها در نظام آموزشی و فقدان ابزار مناسب جهت سنجش آنها در ایران از مهمترین مسایل این حوزه است. روش: جامعه آماری شامل کل دانشجویان مقطع لیسانس دانشگاه شهید بهشتی در سال تحصیلی 94-93 به تعداد 9421 و نمونه آماری 221 نفر دانشجوی رشته‌های مختلف تحصیلی بودندکه با استفاده از روش«نمونه‌گیری تصادفی» گزینش و با روش «توسعه‌ای پیمایشی» مورد مطالعه قرار گرفتند. در این پژوهش سوالات پرسشنامه «مقیاسهای هیجان مرتبط با یادگیری» (LRES) با هدف رواسازی آن برای مطالعه هیجانهای پیشرفت جامعه دانشجویان ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها: نتایج تحلیل عاملی تائیدی نشان داد که اکثریت شاخصهای مقیاسهای مذکور از جمله CFI، GFI، PGFI برازش دارند، ضرایب مسیر (بارهای عاملی) آنها معنی‌دار بوده و از ضریب اعتبار بالای برخودارند. همسانی درونی مقیاسها معنی‌دار برآورد گردید. نتیجه‌گیری: بنابراین با توجه به برازش مدل و اعتبار بالایی مقیاسهای پرسشنامه، از آن می‌توان جهت مطالعه و سنجش هیجانهای یادگیری دانشجویان ایرانی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The confirmatory factor analysis and internal consistency of Learning-Related Emotion Scales (LRES)

چکیده [English]

Learning emotions are part of achievement emotions that are explained by the Control – Value Theory. The emotions such as enjoyment, anxiety, shame, relief, hope, hopelessness are emotions that students experience in academic setting. Nevertheless researches concentrate on the anxiety emotion. The neglect of these emotions and lack of reliable instrument is one of important problem in educational system of Iran. The statistical community consisted of all undergraduate college students in Iran Shahid Beheshti University in 2013-2014 academic year (N=9421), and the sample consisted of 221 students from different academic disciplines that selected by use of «random sampling». The method developmental survey is used. This study surveys the learning emotions of Iranian Collage students and psychometrics properties (reliability and validity) of «Learning-Related Emotion Scales» (LRES) aimed to it validation for study Iranian college students achievement emotions. The confirmatory factor analysis showed that indexes of model include CFE, GFI, PGFI are fit and factor loads (b, B) are significant and scales have high reliability coefficient. The internal consistency of the scales was significant. So Learning-Related Emotion Scales can be used as a useful instrument for study and research the learning emotions of Iranian college students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Achievement emotions questionnaire (AEQ)
  • College students
  • Learning emotions
  • Control-value theory