نویسنده = نوراله محمدی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه‌ی اضطراب عملکرد موسیقی

دوره 6، شماره 22، زمستان 1394، صفحه 213-228

10.22054/jem.2016.4018

هادی مونسی طوسی؛ نوراله محمدی؛ فاطمه بیتا


2. هنجاریابی آزمون بندر ـ گشتالت II در کودکان 11 ـ4 ساله شهر شیراز

دوره 3، شماره 11، بهار 1392، صفحه 170-195

افروز بهرامیان؛ حبیب هادیان فرد؛ نوراله محمدی؛ چنگیز رحیمی