نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، گروه مشاوره، (نویسنده مسوول).

چکیده

زمینه:پژوهش بر مبنای نظریه هوش چندگانه گاردنر استواراست که براساس آن می توان روش ها و محتوای مواد آموزشی رادر فرایندیاددهی-یادگیری با نوع وسطح هوشی دانشجویان هماهنگ کرد.هدف:پژوهش حاضر به منظور ساخت و هنجاریابی آزمون هوش چندگانه گاردنر انجام گرفته است.روش: نمونه آماری شامل 811 دانشجو در مقطع کارشناسی رشته‌های مختلف دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن در نیم سال دوم سال تحصیلی 90- 1389 است که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شده است. ابزار پژوهش براساس نظریه گاردنر و پیشینه پژوهش و در مواردی نیز با استفاده از برخی پرسشنامه‌های موجود ساخته شد. ضریب اعتبار پرسشنامه با استفاده روش آلفای کرونباخ برای هر یک از انواع هوش بین 663/0 تا 824/0 به دست آمد. روایی سازه پرسشنامه براساس تحلیل مولفه های اصلی با چرخش واریماکس انجام گرفت.یافته ها: نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که 1- پرسشنامه مذکور از روایی و اعتبار قابل قبول برخوردار است.2- آزمون t گروه های مستقل نشان داد که جز در مورد هوش بدنی- جنبشی بین دختران و پسران تفاوت معنی‌دار وجود ندارد. 3- برای هر یک از انواع هوش گاردنر جدول نرم براساس نمره‌های هوشبهر انحرافی (100=M ، 15=sd) برای هر دو جنس محاسبه و تنظیم شد.بحث و نتیجه گیری: با استفاده از این ابزار می توان انواع هوش دانشجویان را شناسایی کرد و این امر می‌تواند آغازی برای برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌های آینده در امر تعلیم و تربیت باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Construction and Standardization of Gardner’s Multiple Intelligence Test1

نویسنده [English]

  • S Rezakhani

چکیده [English]

 
Background: The research is based on of Gardner’s Multiple Intelligence according which we can adjust teaching methods and materials in harmony students kind and level of intelligence.Objectives:The present research was aimed to construct and standardize a questionnaire onGardner’s multiple intelligence.Methods: The sample group consisted of 811 under graduate students in different branches of Roudehen Islamic Azad University in the second semester of academic year 1389-90. The sample group was randomly selected via multistage stratified sampling. The instrument was constructed according to Gardner’s theory and research literature and same of the  available questionnaires. The reliability of the questionnaire was estimated using Cranbach Alpha coefficient, which range from 0.663 to 0.824 for different categories of questionnaires.The construct validity of the questionnaires was estimated using component principle analysis by varimax rotation.Results: The findings of research showed that 1) The questionnaires have a acceptable reliability and construct validity. 2) Independent groups t test showed that there was no significant difference between boys and girls except for bodily – kinesthetic intelligence. 3) Table of norms was computed for different test questionnaires based on deviate IQ (M=100,sd=15) for girls and boys.Conclusion: This instrument could be used for recognition of students intelligence and can be viewed as prelimitary step for future educational planninig and decision making for education. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intelligence
  • Multiple Intelligence
  • Gardner
  • reliability
  • validity
  • norm