تحلیل عاملی مؤلفه های شایستگی های کانونی در برنامه ی آموزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره)، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

2 مربی موسسه آموزش عالی غیردولتی -غیرانتفاعی سمنگان، ـآمل، مازندران

چکیده

هدف از این پژوهش تعیین مؤلفه های شایستگی کانونی اثر بخش بر کیفیت برنامه ی آموزشی مقطع کارشناسی ارشد رشته ی علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائیمی باشد. مطالعه به بررسی، تحلیل عاملی مؤلفه های شایستگی کانونی در برنامه آموزشی می پردازد، چار چوب مفهومی تحقیق شامل چهار بُعد : 1- بُعد تفکر 2- بُعدتعامل 3- بُعد شخصیت 4- بُعد اقدامات، می باشد. این تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی بوده و جامعه آماری این پژوهش شامل 38 استاد و 267 دانشجوی ترم آخر کارشناسی ارشد می باشند ، داده های تحقیق از طریق دو پرسشنامه جمع آوری و با استفاده از میانگین ، واریانس ، آزمون کایزر–مایر- اولکن (KMO) و تحلیل عاملی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند، نتایج مطالعه بر اساس هفت شایستگی کانونی در نظر گرفته ، و مورد بحث قرار گرفت که شامل، شایستگی فردی، شایستگی ارتباطی و سازمانی، شایستگی پژوهشی وفناوری، شایستگی دستیابی، انتخاب و حفظ شغل، شایستگی روانشناختی، آینده نگری، تحلیل، حل مسئله و تصمیم گیری، شایستگی رهبری و مدیریتی و شایستگی تفکر استراتژیک و مفهومی، می باشد.لید واژه های: تحلیل عاملی مؤلفه ها ، شایستگی های کانونی ، برنامه ی آموزشی، کارشناسی ارشد رشته ی علوم تربیتی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The factorial analysis of Core competencies features in the curriculum

نویسندگان [English]

  • Arsalan irajirad 1
  • Zoreh Ardaghyan 2
1 Assistant Professor Imam Khomeini Higher Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran
2 Faculty Member of Higher Education Institute of Samangan, Amol,Mazandaran
چکیده [English]

The study consists to evaluate the quality of the curriculum on the basis of Core competencie . The.Thecouceptual framework of this research consists of four dimensions: 1.The dimension of thought 2.dimension of interaction 3.dimension of personality 4. dimensionofmeasures. The(statistical) subjects include 38 university lecturers an 267 MA students studying at the last semester. The research data were collected using two questionairs , and were analyzed using variance mean,KMO test and factorial analysis . The research results were considered and discussed on the basis of sevsn Core competencies: 1. Personal competency 2. Interpersonal and organization competency 3.research and technology competency 4 . The competency of access to , selection of , and keeping a job 5. Psychological, futuristic , analytic, problem-solving , and decision-making competency. 6. Leadership and management competency 7.Strategic and conceptual thinking competency
Key Words: factorial analysis of features , core competencies , curriculum. educational sciences at the MA level

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key Words: factorial analysis of features
  • core competencies
  • curriculum. educational sciences at the MA level
ایرجی­راد، ارسلان. (1389). بررسی مؤلفه­های مؤثر در برنامه­های آموزشی علمی کاربردی، فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش علوم تربیتی، شماره 9.
 جاویدمهر، محمود؛ خسروجردی، طاهره و مصطفوی، فرزانه. (1394). مدل‌های شایستگی مدیران. کنفرانس ملی رویکردهاینوین در علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری.
 رستم نیا، حسین. (1395). رابطه شایستگی محوری با عملکرد مدیران. کنگره بین‌المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی.
زاهدی، شمس السادات، شیخ، ابراهیم. (1389). الگوی قابلیت‌های راهبردی مدیران میانی دولتی‘‘، مطالعات مدیریت راهبردی، شماره 1، صص 139-95.
غفرانی، محمدباقر. (1376).’’رسالت‌های آموزش عالی در دنیای جدید و در ایران اسلامی‘‘، سمینار منطقه‌ای آموزش عالی در قرن آینده، تهران:29-27 بهمن.
گرایی، احسان؛ حیدری، غلامرضا. (1394). نظریه شایستگی­های کانونی: الگویی برای برنامه‌ریزی آموزش علم اطلاعات و دانش شناسی. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی (پیام کتابخانه سابق).
گروه مطالعات تطبیقی و نوآوری در آموزش عالی. (1378). بررسی ساختار و عملکرد شورای عالی برنامه‌ریزی از بدو تأسیس تاکنون (گزارش) مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی.
محمدی، منیژه. (1395). آموزش مبتنی بر شایستگی. چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی.
 
Abdullah, F. (2006).Measuring service quality in higher education: HEDPERF versus SERVPERF. Marketing intelligence & planning. Retrieved from http:// www.emeraldinsight.com.
Abell, A., &Oxbrow, N. (2001).Competing with knowledge management age.London: Library Association.
Abels, E., Jones, R., Latham, J., Magnoni, D., &Gard, J. (2003). Competencies for information professional of the 21st century. Retrievedfrom. http://www.sla.org/PDFs/Competencies2003_ revised.pdf.
ALA’s Presidential Task Force. (2008). ALA’s core competences of librarianship.Retrieved from.
http://wikis.ala.org/professionaltips/index.php?titleZCompetencies.
Armstrong, M. (2006).A handbook of human resource managementpractice (10th ed.). London: Kogan Page.
Ashcroft, L. (2004). Developing competencies critical analysis andpersonal transferable skills in future information professionals. Library Review, 53(2), 82e88.
Baker, S. S. &Pearson, M. &Chipman, H. (2009), “Development of Core Competencies for Paraprofessional Nutrition Educators Who Deliver Food Stamp Nutrition Education”, Journal of Nutrition Education and Behavior,41(2), pp. 138-143.
Brown, M., Bergmann, J., Mackey, T., Eichbaum, Q., McDougal, L., Novotny, T., ... & Faid, M. (2016). Mapping Foreign Affairs and Global Public Health Competencies: Towards a Competency Model for Global Health Diplomacy. Global Health Governance, 10(2).
Clardy, A. (2008). Human Resource Development and the Resource-Based
Emery,Y. (2002), Analysis of the Competency Management Process.
Everwijn, S.E.M, Bomers, G.B.J &knubben, J.A. (1993), «Ability or comoetencebased education: barging the gap between knowledge acquisition and ability to apply»,Higher education, 25:425-438.
Galunic, D.C. and Rodan, S. (1998). Resource recombinations in the firm: knowledge structures and the potential for Schumpeterian innovation. Strategic Management Journal 19. p. 1193–1201.
Gorman, G. E., &Corbitt, B. F. (2002).Core competencies in information management education.New Library World, 103,436e445.
Gulati, A., &Raina, R. L. (2000). Professional competencies among librarians and information professionals in the knowledge era.World Libraries,10(1-2),Retrieved from. http:// worlib.org/vol10no1-2/index. shtml.
Koenig, T. W., Parrish, S. K., Terregino, C. A., Williams, J. P., Dunleavy, D. M., & Volsch, J. M. (2013). Core personal competencies important to entering students’ success in medical school: what are they and how could they be assessed early in the admission process?. Academic Medicine, 88(5), 603-613.
McClelland, D. C. (1973).Testing for competence rather than for intelligence.American Psychologist, 1e14.
McKenna,V.&Connolly,C.&Hodgins,M. (2011),“Usefulness of a competency-based reflective portfolio for student learning on a Masters Health Promotion programme ”, Health Education Journal,770, pp. 170-175.
McNeil, B. (2001). Core competencies for libraries and library staff.
Mcneil, B., &Giesecke, J. (2001).Core competencies for libraries and library staff. In E. F. Avery, et al. (Eds.), Staff Development: A Practical Guide(3rded.). (pp.49e62), Retrievedfrom.
http://archive.ala.org/editions/ samplers/sampler_ pdfs/avery.pdf.
Model of Core Competencies: Methods for Diagnosis and Assessment. HumanNaresuan University Library. (2009). Competencies for library personnel. Retrieved.
http://www.njla.org/resources/competencies.html (In Thai).
New Jersey Library Association. (2006). Core competencies for librarians.Retrieved from.http://www.lib.nu.ac.th/blog/view.php.
Parry, S. B. (1996). The quest for competencies. Training, 35(6),48e56.
Prahalad, C. K., & Hamel, G. (2006). The core competence of the corporation. In Strategische unternehmungsplanung—strategische unternehmungsführung (pp. 275-292). Springer Berlin Heidelberg.
Prahalad, C.K. and Hamel, G. (1990).The core competence of the corporation, Harvard Business Review (v. 68, no. 3) pp. 79–91.
Pryor, M. G., Anderson, D., Toombs, L. A., & Humphreys, J. H. (2007). Strategic implementation as a core competency: The 5P's model. Journal of management Research, 7(1), 3.
Ramos, M. M. (2007). The role of librarians in the 21st century. In Paper Presented 35th ALAP Anniverast Forum June 8, 2007UOLB CEAT Auditorium. Resource Development Review, Vol 7(4), pp: 387-407.
Spencer, L. M., & Spencer, S. M. (1993). Competence at work: Models for superior performance. New York: John Wiley & Sons.
Stueart, R. D., & Moran, B. B. (2007). Library an informationcenter management (7th ed.). Westport, CT: Libraries Unlimited.
Tanloet, P. &Tuamsuk,K. (2011), “Core competencies for informationprofessionals of Thai academic libraries in the next decade(A.D. 2010-2019) ”, The International Information & Library Review,43, pp. 122-129.
Tashiro,J.&.Byrne,C.&. Kitchen, L. &. Vogel, (2011), “The Development of Competencies in Interprofessional Healthcare for Use in Health Sciences Educational Programs”, Journal of Research in Interprofessional Practice and Education,2.1, pp. 63-82.
UNESCO. (1998), Higher Education, in the Twenty first century vision and action. UNESCO,paris.
Werner, MarkC. (1994), The development of Generic Competencies in Australia and New Zealand, Australia