نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی

2 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

زمینه: اهمال‌کاری، پدیده‏ای شایع به ویژه در زمینه تحصیلی است، که معمولا با تجارب ذهنی ناراحت‌کننده همراه است. اهمال‌کاری، صورتی شایع از شکست در خودتنظیمی شناخته می‌شود. هدف: هدف پژوهش حاضر، ساخت بستۀ آموزشی خودتنظیمی کاهش اهمال‌کاری تحصیلی و بررسی اثربخشی آن است. بستۀ آموزشی خودتنظیمی کاهش اهمال‌کاری تحصیلی، بر اساس مؤلفه‌های پیش‌بینی کننده اهمال‌کاری تحصیلی، نظر گروهی از روان‌شناسان، آموزگاران مقطع متوسطه، و پیشینه پژوهشی ساخته شد. روش: برای انجام این پژوهش از طریق نمونه‌گیری چند مرحله‌ای 66 دانش‏آموز دختر انتخاب شدند. از بین دبیرستان‌های دخترانه یکی از مناطق شهر تهران، یک مدرسه به تصادف انتخاب و دو کلاس به گروه کنترل و آزمایش واگذاری تصادفی شدند. برای بررسی اثربخشی بستۀ آموزشی دانش‏آموزان در هر دو گروه کنترل و آزمایش به پیش‌آزمون و پس‌آزمون، و آزمون پی گیری پاسخ دادند. یافته‌ها: آزمون تحلیل واریانس آمیخته اثربخشی بستۀ آموزشی خودتنظیمی کاهش اهمال‌کاری تحصیلی را در همه زیر مؤلفه‌های اهمال‌کاری تحصیلی به صورت معناداری نشان داد. بحث و نتیجه‌گیری: یافته‌های این مطالعه با یافته‌های پژوهش‌های قبلی همخوان است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Development of a self regulation package for reducing academic procrastination and evaluation of its effectiveness

نویسندگان [English]

  • houra motie 1
  • mahmud heydari 2

چکیده [English]

Background: procrastination is a common phenomenon particularly in academic settings that is usually accompanied with distressing mental experiences. It is recognized as a form of self regulatory failure. Objective: the present paper aims to study development of a self regulation package for reducing academic procrastination and to evaluate its effectiveness. The package was developed based on the components psychologist and high school teachers and also the research literature. Method: 66 female students were selected using the multistage sampling. Conclusion: the findings of the present study were consistent with those of prior related researches.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic Procrastination
  • teaching self regulatory strategies