تدوین نرم استانداردهای آمادگی مهارتی تربیت بدنی عمومی2 دانشجویان دختر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

2 مدرس دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی،دانشجوی دکتری رشته رفتار حرکتی(واحد بین الملل دانشگاه فردوسی

3 مدرس دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

چکیده

هدف از این پژوهش،تدوین نرم های آمادگی مهارتی استاندارد برای واحد تربیت بدنی 2 دانشجویان دختر دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی بود.نوع طرح کاربردی و روش تحقیق از نوع توصیفی که به صورت تک آ‍زمون در دو رشته فوق الذکر انجام شد.
جامعه آماری تحقیق شامل دانشجویان دختر دانشگاه شهید رجائی که واحد تربیت بدنی 2 را در دو رشته شنا و تنیس روی میز اخذ کرده بودند و جامعه دردسترس،عبارت از 200 نفر دانشجوی واجد شرایط ذکر شده در دو نیمسال دوم 90-91 و اول 91-92بود..این آ‍زمون ها شامل ضربه متوالی با روی راکت به توپ،ضربات رفت و برگشت فورهند وبک هند و سرویس بود از 100 نفر که واحد شنا را اخذ کردند در انتهای ترم نام 24 دانشجو که به دلایل مختلف در کلاس های آموزشی و یا آ‍زمون شرکت نداشتند حذف و تحقیق با استفاده از یافته های بدست آمده از 64 نفر باقیمانده در این رشته انجام شد.
روش تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار و سطوح زیر منحنی طبیعی و با استفاده از نرم افزار هنجار به تدوین نورم های استاندارد اقدام شد.با توجه به نتایج بدست آمده از سه آ‍زمون در دو رشته شنا و تنیس روی میز و با تخصیص 6 نمره برای هر آ‍زمون،در مجموع 18 نمره از 20 نمره پایان ترم به نتایج بدست آمده از این آ‍زمون ها اختصاص یافت.دو نمره باقیمانده به عنوان نمره کلاسی در نظر گرفته شد و در نهایت 20 نمره برای نمره گذاری درس تربیت بدنی 2 خواهران در دانشگاه شهید رجائی در نظر گرفته شد.
متاسفانه با توجه به عدم انجام تحقیق مشابه برای نرم سازی واحدهای تربیت بدنی 2 در رشته های مورد بررسی در این تحقیق،امکان مقایسه نتایج آن با نتایج بدست آمده از پژوهش های سایر محققین امکان پذیر نبود و در بخش بحث و بررسی،به تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده از این تحقیق اکتفا شد.پیشنهاد می شود محققین دیگر، در سایر دانشگاه ها و رشته ها نیز اقدام به نرم سازی استاندارد واحد تربیت بدنی نمایند.تا روند تخصیص نمره در این دروس با بینش و انصاف بیشتری انجام شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

PROVIDING NORMS IN PREPARATION SKILLS IN THE GENERAL PHYSICAL EDUCATION FEMALE STUDENTS

چکیده [English]

The aim of research refers to the evaluation of skill and compilation norms of female students skills in general Physical Education at the Shahid Rajaee teacher training University.
The statistic population of research includes the whole female students at Shahid Rajaee teacher training University that are passing the general PE in Swimming & Table Tennis. The available population includes 200 university students who have passed term 1 and 2 in year 1390 & 1391, and term 1 in Year 1392. The participants at the Table Tennis were 100 students who have participated at the final tests after passing the training course at the end of the semester. The test includes forehand bouncing and forehand and backhand rally as well as the service techniques. From the 100 participants for swimming, the 24 students were omitted due to different reasons; some did not participated at the training course and some did not participated the final test. Therefore, the research is done based on the findings from the 64 remaining students at the swimming. The three tests for swimming include rotairy kick, the number of rallies at the pool length and the number of hand rallies at the pool length.
Taking into consideration the achieved results from the three tests at the swimming and table tennis, the grade 6 is assigned for each test, and in total, the grade 18 is gained (from 20). The remaining grade of 2 is considered as the grade for the class homework. This is the way of grading for the general PE at the Shahid Rajaee teacher training University.
Hence, there is no simillar research for skill norms at the general PE for Swimming & Table Tennis, it is impossible to compare the achieved findings with the other researches, and therefore, we just presented the achieved results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Skill
  • Swimming
  • Table Tennis
  • Female students
  • Shahid Rajaee teacher training university
منابع
دیوید ال کاستیل، ارنست دبلیو مگ. (۱۹۹۹). فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی؛ ترجمه:گایینی عباسعلی، نمازی زاده مهدی، مسیبی فتح اله، مجتهدی حسین (۱۳۷۵) انتشارات کمیته ملی المپیک
وزارت فرهنگ و آموزش عالیاداره کل تربیت بدنی. (1371). تربیت بدنی 1 و 2 از دیدگاه مسئولین تربیت بدنی دانشگاه‌ها، طرح پژوهش؛وزارت فرهنگ و آموزش عالی
شعبانی بهار،غلامرضا. (1375). بررسی نقطه نظرات دانشجویان دختر و پسر دانشگاه تربیت معلم تهران در خصوص اجرای واحد تربیت بدنی 1 و 2، پایان نامه تحصیلی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم
بنیان، عباس؛ کاشف، مجید. (1390). بررسی محتوا و شیوه ارزشیابی واحد تربیت بدنی عمومی 1 دانشگاه‌های کشور. پژوهش در علوم ورزشی. دوره اول، شماره 5 ص ۱۵-۲۶
ذوالکتاف، وحید. (1379). سازماندهی به ارایه و ارزشیابی درس تربیت بدنی 1 از طریق استاندارد کردن آزمون‌های آمادگی جسمانی و تهیه نرم‌های مربوط به دانشگاه اصفهان،طرح پژوهشی، دانشگاه اصفهان.
همتی نژاد،مهرعلی و رحمانی نیا،فرهاد. (1387). تعیین اعتبار و روایی آزمون‌های مهارتی بسکتبال در دختران دانشجو. نشریه حرکت. شماره20 دوره ۱۱ ص ۱۳۵-۱۴۶
تدای، بوام گاتنر، آندرواس جکسون. (۱۹۹۸). سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی جلد دوم ترجمه:سپاسی حسین ،نوربخش پریوش(۱۳۷۶) انتشارات سمت.
دادکان، محمد حسین و دانشجو، عبدالرسول. (1384). تهیه نرم‌های آمادگی مهارتی و استعداد سنجی تکنیکی فوتبال ویژه بازیکنان 12 و 13 ساله مدرسه‌های فوتبال ایران، فصلنامه المپیک، دوره ۲۹ شماره ۵ ص ۶۷-۷۸
کارگرفرد، مهدی. (1387). ساماندهی به ارزشیابی درس تربیت بدنی عمومی 2 رشته فوتبال. فصلنامه المپیک، شماره ۳۷، دوره اول ص ۱۵-۲۶
علیزاده، محمدحسین و تجاری، فرشاد. (1382). مقاله ارایه شده در کتاب چکیده آثار برگزیده نخستین همایش پایان نامه پژوهش و کتاب تربیت بدنی: تعیین عینیت، پایایی و اعتبار دو الگوی آزمون سازی برای آمادگی حرکتی مهارتی در ورزش کشتی. پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
Kuei Feng, Liao. (1998). Conceptual and assessment issues raised by self-efficancy theory In:S. Rachman(Ed). Advances in Behavior Research and Therapy, Vol.1.Oxford: Pergamon Press; 177-185
Purashwani, pushpendra, Datta, A. K. and Purashwani (2010). Manjo: contruction of norms for skill test table tennis players. International journal of table tennis sciences, N: 6