نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 روان شناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 دانشیار گروه روان شناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

3 دانشجوی دکتری روان شناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

10.22054/jem.2022.60422.2176

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ساخت و بررسی ساختار عاملی مقیاس رفتارهای آسیب‌زای تحصیلی در دانش‌آموزان انجام شد. روش پژوهش توصیفی- همبستگی بود و جامعه‌ی آماری پژوهش شامل کلیه‌ی دانش‌آموزان دوره‌ی متوسطه‌ی اول شهر بوشهر بود. مشارکت کنندگان در پژوهش 503 دانش‌آموز دختر و پسر بودند که به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. برای احراز روایی پرسشنامه از روایی سازه (تحلیل عاملی تأییدی) و برای بررسی پایایی از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی سازه‌ای در نرم‌افزارهای SPSS و AMOS استفاده شد. شاخص‌های نیکویی برازش مدل مذکور را تأیید کردند. نتایج پژوهش وجود چهار عامل اهمال‌کاری تحصیلی، بی‌صداقتی تحصیلی، نقض قانون تحصیلی و نافرمانی مقابله‌ای تحصیلی را در این مقیاس مورد تأیید قرار داد. شاخص‌های آلفای کرانباخ این مؤلفه‌ها نیز مطلوب محاسبه گردید. در مجموع مقیاس رفتارهای آسیب‌زای تحصیلی از همسانی درونی مطلوب و روایی مناسبی برخورداراست و می‌تواند در پژوهش‌های مرتبط با آسیب‌های تحصیلی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Construction and evaluation of psychometric properties of the scale of scale of academic destructive behaviors in students

نویسندگان [English]

  • Faramarz Kashkoli 1
  • Farhad Khormaei 2
  • Seyed Mehdi Poorseyed 3

1 Department of Educational Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shiraz University, Shiraz, Iran

2 Department of Educational Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shiraz University, Shiraz, Iran

3 Department of Educational Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shiraz University, Shiraz, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to construct and investigate the factor structure of the scale of students' academic destructive behaviors. The research method was descriptive-correlation and the statistical population included all first grade high school students in Bushehr. Participants in the study were 503 male and female students who were selected by multi-stage cluster random sampling. Structural validity (confirmatory factor analysis) was used to determine the validity of the questionnaire and Cronbach's alpha coefficient and structural reliability in SPSS and AMOS software were used to assess the reliability. The goodness indicators confirmed the fit of the model. The results confirmed the existence of four factors of academic, academic dishonesty, academic status violations and academic oppositional defiant on this scale. Cronbach's alpha indices of these components were also considered favorable. In general, the scale of academic harmful behaviors has a good internal consistency and good validity and can be used in research related to academic injuries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • academic destructive behaviors
  • academic procrasting
  • academic dishonesty
  • academic status violations
  • academic oppositional defiant