ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس تک بعدی نزدیکی رابطه بر اساس نظریه کلاسیک و سوال-پاسخ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشجوی دکتری روان‌شناسی تربیتی، گروه روان‌شناسی مشاوره و تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 استادیار گروه روان شناسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

چکیده

یک بعد اساسی که همراه با آن روابط فردی و اجتماعی تغییر می‌کند، نزدیکی است. هدف از پژوهش حاضر اعتباریابی، بررسی ساختار عاملی و پارامترهای سوال-پاسخ مقیاس نزدیکی رابطه بود. در یک طرح توصیفی- همبستگی و اعتباریابی آزمون، 180 نفر از دانشجویان دانشگاه بیرجند در مطلعه اول و 250 نفر در مطالعه دوم به روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند و مقیاس نزدیکی رابطه (دیبل، لوین و پارک، 2012) را تکمیل کردند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با بررسی همسانی درونی، تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی و پارامترهای تمیز و آستانه و منحنی‌های آگاهی سوال و آزمون انجام گرفت. نتایج نشان داد که مقیاس نزدیکی رابطه، ساختاری یک عاملی با واریانس تبییین شده 39/63 درصد دارد. روایی عاملی تأییدی نیز به تأیید رسید. ضرایب آلفای کرونباخ 95/0 و 93/0 و ضرایب دو نیمه کردن 89/0 و 88/0 به ترتیب در دو مطالعه به دست آمد. شاخص‌های سوال پاسخ در سطح مطلوبی بودند. به نظر می‌رسد مقیاس تک بعدی نزدیکی رابطه و به طور ویژه ساختار 12 عبارتی آن، در دانشجویان از اعتبار و روایی مناسبی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Psychometric Properties of the Unidimensional Relationship Closeness Scale based on classical test theory and Item response theory

نویسندگان [English]

  • Hadi Samadieh 1
  • Farhad Tanhaye Reshvanloo 2
  • Talieh Saeidi Rezvani 2
  • Leila Talebzadeh 3
1 PhD Student, Department of Educational Psychology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Ph.D Student in Educational Psychology, Department of Counseling and Educational Psychology, Faculty of Educational sciences and Psychology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
3 Assistant Professor, Department of Psychology, University of Birjand, Birjand, Iran
چکیده [English]

A fundamental dimension along which all social and personal relationships vary is closeness. The purpose of present study was to investigate the factor structure and Item-Response parameters of the Unidimensional Relationship Closeness Scale. In a descriptive-correlational design and test validation 180 Birjand University students in the first study and 250 students in the second study were selected through multi-stage random sampling and completed the Unidimensional Relationship Closeness Scale (Dibel, Levin & Park, 2012). The data were analyzed by internal consistency, exploratory and confirmatory factor analysis, discrimination and threshold parameters and Item and test information curves. Results showed that the Unidimensional Relationship Closeness scale had a one-factor structure with explained variance of 63.39. Confirmatory factor validity was also confirmed. Cronbach's alpha coefficients were 0.95 and 0.93 and split half coefficients were 0.89 and 0.88, respectively in two studies. The Item-Response parameters were also at the optimum level. It seems that the Unidimensional Relationship Closeness scale, and in particular the structure of its 12 item versions, has a good reliability and validity in students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Relationship closeness
  • factor structure
  • Validation
  • item-response theory
برک، لورا (1391). روان­شناسی رشد (از نوجوانی تا پایان زندگی)، ترجمه یحیی سید محمدی، تهران: نشر ارسباران.
بشلیده، کیومرث؛ یوسفی، ناصر؛ حقیقی، جمال و بهروزی، ناصر (1391). بررسی ساختار عاملی مقیاس عزت­نفس روزنبرگ با سه شکل واژه­پردازی مثبت و منفی در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز. مطالعات روان­شناسی تربیتی، 9(15)، 66-41.
بیرامی، منصور و کشاورزی، سمیه (1394). پیش­بینی احساس غربت بر اساس سبک­های دلبستگی و ارتباط با همسالان در دانشجویان دختر. مجله دست­آوردهای روان­شناختی، 4(2)، 152-137.
حبیب­پور، کرم و صفری، رضا (1390). راهنمای جامع کاربرد SPSS در تحقیقات پیمایشی (تحلیل داده­های کمی). تهران: انتشارات متفکران.
حجازی، الهه و فرتاش، سهیلا (1385). تفاوت­های جنسیتی در سبک­های هویت، تعهد هویت و کیفیت دوستی. مجله پژوهش زنان، 4(3)، 76-61.
خمسه، اکرم و حسینیان، سیمین (1387). بررسی تفاوت­های جنسیتی بین ابعاد مختلف صمیمیت در دانشجویان متأهل. مطالعات زنان، 6(1)، 52-35.
دانشورپور، زهره؛ تاجیک اسمعیلی، عزیزالله؛ شهرآرای، مهرناز؛ فرزاد، ولی­الله و شکری، امید (1386). تفاوت­های جنسی در صمیمیت اجتماعی: نقش سبک­های هویت. مجله روانپزشکی و روان­شناسی بالینی ایران، 13(4)، 404-393.
دولتشاهی، بهروز؛ یعقوبی، حمید؛ ریاضی، سیدابوالحسن؛ پیروی، حمید؛ حسن­آبادی، حمیدرضا؛ پورشریفی، حمید؛ ظفر، مسعود؛ فلاحت­دوست، مژگان؛ حمیدپور، حسن و صبحی قراملکی، ناصر (1395). ساخت و اعتباریابی «مقیاس ملی سیمای زندگی دانشجویان»: مطالعه­ی مقدماتی. فصلنامه­ی پژوهش­های کاربردی روان­شناختی، 7 (3)، 125-115.
رایس، فیلیپ (1387). رشد انسان (روان­شناسی از تولد تا مرگ)، ترجمه مهشید فروغان، تهران: انتشارات ارجمند. 
سلیمانی، زهره؛ حجازی، الهه؛ نقش، زهرا و لاری، نرجس (1398). ساخت و بررسی ویژگی­های روان­سنجی ابزار نشانگرهای بزرگسالی در جمعیت دانشجویی: روایی و پایایی. فصلنامه اندازه­گیری تربیتی، 9(35)، 159-133.
شکیبا، عباس؛ بهرامی، فاطمه و کاوه فارسانی، ذبیح­الله (1390). بررسی ساختار عاملی و ویژگی­های روان­سنجی مقیاس فردگرایی-جمع­گرایی اوکلند (AICS). دانش و پژوهش در روان­شناسی کاربردی، 12(3)، 30-20.
صادقی، منصوره السادات؛ یعقوبی، حمید؛ ظفر، مسعود و پیروی، حمید (1397). طرح ملی سیمای زندگی دانشجویان دانشگاه­ها و مؤسسات آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مقایسه­ی روند تغییرات نتایج سال­های 1394 تا 1396). تهران: دفتر مرکزی مشاوره و سلامت وزارت علوم.
صادقی، منصوره سادات و موتابی، فرشته (1397). مدیریت روابط بین فردی دختر و پسر. تهران: انتشارات دانشگاه شهیدبهشتی.
صالح­زاده، مریم؛ فلاحی، معصومه و رحیمی، مهدی (1396). نقش عملکرد خانواده، دلبستگی به همسالان و عملکرد تحصیلی در پیش­بینی شادکامی دختران نوجوان. پژوهش­نامه روان­شناسی مثبت، 2(4)، 78-65.
محمودی قهساره، ملیحه (1386). بررسی رابطه بین پایگاه­های هویتی و سبک عشق­ورزی به دوست غیرهم­جنس در دانش­آموزان دبیرستانی شهر تهران. پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم تربیتی و روان­شناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران، تهران.
مصلی­نژاد، لیلا و امینی، میترا (1383). بررسی ارتباط بین تحصیل و سلامت روانی در دو گروه دانشجویان سال اول و آخر دانشکده­ی علوم پزشکی جهرم. فصلنامه­ی اصول بهداشت روانی، 6(21)، 76-71.
نادری نوبندگانی، زهرا (1394). اثربخشی زوج­درمانی سیستمی-سازه­گرا بر پردازش بین فردی، رابطه متقابل، نزدیکی رابطه و سازگاری زوجی در زوج­های آشفته. پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم تربیتی و روان­شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز.
Altman, I., & Taylor, D. A. (1973). Social penetration: The development of interpersonal relationships. Holt, Rinehart & Winston.
Aron, A., & Fraley, B. (1999). Relationship closeness as including other in the self: Cognitive underpinnings and measures. Social Cognition, 17(2), 140-160.
Aron, A., Aron, E. N., & Smollan, D. (1992). Inclusion of other in the self-scale and the structure of interpersonal closeness. Journal of personality and social psychology, 63(4), 596-612.
Aron, A., Aron, E. N., Tudor, M., & Nelson, G. (1991). Close relationships as including other in the self. Journal of personality and social psychology, 60(2), 241.
Baumeister, R. F., & Leary, M. R. (1995). The need to belong: desire for interpersonal attachments as a fundamental human motivation. Psychological bulletin, 117(3), 497.
Berscheid, E., Snyder, M., & Omoto, A. M. (1989). The relationship closeness inventory: Assessing the closeness of interpersonal relationships. Journal of personality and Social Psychology, 57(5), 792.
Cacioppo, J. T., Hawkley, L. C., & Berntson, G. G. (2003). The anatomy of loneliness. Current directions in psychological science, 12(3), 71-74.
Cohen, S. (2004). Social relationships and health. American Psychologist, 59(8), 676-684.
Collins, W. A., & Steinberg, L. (2006). Adolescent development in interpersonal context N. Eisenberg, W. Damon, RM Lerner (Eds.), Handbook of child psychology: Vol. 3. Social, emotional, and personality development.
De Goede, I. H., Branje, S. J., & Meeus, W. H. (2009). Developmental changes and gender differences in adolescents' perceptions of friendships. Journal of Adolescence32(5), 1105-1123.
Demir, M. (2010). Close relationships and happiness among emerging adults. Journal of Happiness Studies, 11(3), 293-313.
Dibble, J. L., Levine, T. R., & Park, H. S. (2012). The Unidimensional Relationship Closeness Scale (URCS): Reliability and validity evidence for a new measure of relationship closeness. Psychological assessment24(3), 565.
Diener, E., & Seligman, M. E. (2002). Very happy people. Psychological Science, 13(1), 81-84.
Fletcher, G. (2002). The new science of intimate relationships. Oxford: Blackwell Publishers Ltd.
Foster, G. (2005). Making friends: A non-experimental analysis of social pair formation. Human Relations58(11), 1443-1465.
Gale, T., & Parker, S. (2014). Navigating change: a typology of student transition in higher education. Studies in Higher Education, 39(5), 734-753.
Gayle, B. M., & Preiss, R. W. (2002). An overview of individual processes in interpersonal communication. Interpersonal communication research: Advances through meta-analysis, 45-54.
Genero, N. P., Miller, J. B., Surrey, J., & Baldwin, L. M. (1992). Measuring perceived mutuality in close relationships: Validation of the Mutual Psychological Development Questionnaire. Journal of Family Psychology, 6(1), 36.
Grundmeyer, T. A. (2012). A qualitative study of the perceptions of first year college students regarding technology and college readiness. A Dissertation submitted to the degree of doctor of philosophy. Iowa State University. United States of America.
Hess, J. A., Fannin, A. D., & Pollom, L. H. (2007). Creating closeness: Discerning and measuring strategies for fostering closer relationships. Personal Relationships, 14(1), 25-44.
Holt-Lunstad, J., Robles, T. F., & Sbarra, D. A. (2017). Advancing social connection as a public health priority in the United States. American Psychologist, 72(6), 517.
Holt-Lunstad, J., Smith, T. B., Baker, M., Harris, T., & Stephenson, D. (2015). Loneliness and social isolation as risk factors for mortality: a meta-analytic review. Perspectives on Psychological Science, 10(2), 227-237.
Kelley, H. H., Berscheid, E., Christensen, A., Harvey, J. H., Huston, T. L., Levinger, G., & Peterson, D. R. (1983). Close relationships (pp. 265-314). New York: Freeman.
Kimbler, K. J., Pierre-Canel, A., & Davis, S. R. (2015). Applying the unidimentional relationship closeness scale to older and younger adults'relationships. Oxford unive press Inc.
Kruger, K. (2005). Relationship and relational mutuality as predictors of wellbeing and six constructs of well-being. A Dissertation submitted to the degree of doctor of philosophy. Tennessee State University. United States of America.
Levenson, R. W., Carstensen, L. L., & Gottman, J. M. (1994). Influence of age and gender on affect, physiology, and their interrelations: A study of long-term marriages. Journal of personality and social psychology67(1), 56.
Levine, T. R., & McCornack, S. A. (1992). Linking love and lies: A formal test of the McCornack and Parks model of deception detection. Journal of Social and Personal Relationships, 9(1), 143-154.
Markus, H. R., & Kitayama, S. (1991). Culture and the self: Implications for cognition, emotion, and motivation. Psychological review98(2), 224.
Maxwell, G. M. (1985). Behavior of lovers: Measuring the closeness of relationships. Journal of Social and Personal Relationships, 2(2), 215-238.
Newman, B. M., Lohman, B. J., & Newman, P. R. (2007). Peer group membership and a sense of belonging: their relationship to adolescent behavior problems. Adolescence, 42(166).
Parks, M. R., & Floyd, K. (1996). Meanings for closeness and intimacy in friendship. Journal of Social and Personal Relationships, 13(1), 85-107.
Richardson, L. (1988). Secrecy and status: The social construction of forbidden relationships. American Sociological Review, 209-219.
Roth, J. L., & Brooks-Gunn, J. (2003). What exactly is a youth development program? Answers from research and practice. Applied developmental science7(2), 94-111.
Rusbult, C. E., & Van Lange, P. A. (2003). Interdependence, interaction, and relationships. Annual review of psychology, 54(1), 351-375.
Schetter, C. (2017). Moving research on health and close relationships forward—a challenge and an obligation: Introduction to the special issue. American Psychologist, 72(6), 511.
Sternberg, R. J. (1988). The triangle of love: Intimacy, passion, commitment. Basic Books (AZ).
Tett, L., Cree, V. E., & Christie, H. (2017). From further to higher education: transition as an on-going process. Higher Education73(3), 389-406.
Tower, R. B., & Kasl, S. V (1996). Gender, Marital Closeness, and Depressive Symptoms in Elderly Couples. Journal of Genwwloay: Psychological. Science. 51, 3, 115-129.
Vilar, R., de CR Araujo, R., Coelho, G. L. D. H., Grangeiro, A. S., & Gouveia, V. V. (2017). Psychometric Properties of the Unidimensional Relationship Closeness Scale (URCS) for a Brazilian Sample. The Spanish journal of psychology20, 42-65.
Way, N., & Greene, M. L. (2006). Trajectories of perceived friendship quality during adolescence: The patterns and contextual predictors. Journal of Research on Adolescence, 16(2), 293-320.
Yew, A. (2012). Satisfaction in Intimate Relationships: Investigating Attachment and Closeness Using a Mediation Model Interpersonal. A dissertation submitted to the degree of Master of Arts. Simon Fraser University.Canada.