نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 استادیار گروه روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشیار گروه روان‌شناسی تربیتی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

جو مدرسه یکی از سازه های تاثیر گذار بر مسایل تربیتی، رفتاری و روانی در مدارس می باشد. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی ساختار عاملی و رواسازی سیاهه ادراک دانش آموزان از جو مدرسه ی دلاویر (بییر، گاسکینز، بلانک و چن، 2016) در نوجوانان دختر ایرانی پایه ی یازدهم با حجم 500 نفر (250 نفر علوم انسانی، 250 نفر علوم تجربی) که با روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند اجرا شد. تحلیل سوال های مقیاس بر پایه محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس 92/0 بود که حاکی از همسانی درونی بالای آن می باشد. نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که الگوی 7 عاملی ادراک دانش آموزان دبیرستانی از جو مدرسه با داده ها برازندگی قابل قبولی دارند. افزون بر این ، برای آزمون تغییرناپذیری اندازه گیری پرسشنامه ی ادراک دانش آموزان دبیرستان از جو مدرسه ی دلاویر دربین گروههای تحصیلی انسانی و تجربی، تحلیل چند گروهی انجام گرفت. نتایج تحلیل چند گروهی نشان داد که این پرسشنامه در مدل های محدود در بین گروه های تحصیلی انسانی و تجربی یکنواخت است. به طور کلی، یافته های پژوهش بیانگر این است ساختار عاملی پرسشنامه ادراک دانش آموزان از جو مدرسه ی دلاویر (2016) در نسخه ی فارسی از برازش مطلوبی برای دانش آموزان دبیرستانی دختر در مقطع یازدهم انسانی و تجربی برخوردار است و می تواند به عنوان ابزاری معتبر در سنجش ادراک دانش آموزان دبیرستانی از جو مدرسه مورد استفاده قرار بگیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Delaware School Climate Survey-Student (DSCS-S): Factor Analysis, Validity and Reliability

نویسندگان [English]

  • mina nezami 1
  • Zahra Naghsh 2
  • Elaheh HejaziHejazi 3

1 M.A. in Educational Psychology, Tehran University , Tehran, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Educational Psychology, University of Tehran, Tehran, Iran

3 Associate Professor, Department of Educational Psychology, University of Tehran, Tehran, Iran.

چکیده [English]

This study investigated the validity, reliability and factor structure of Delaware school climate- student (DSCS-S) (Bear, Gaskins, Blank, Chen, 2016) in Iranian girl high school students. 500 girl high school students from grade 11 (250 experimental sciences, 250 human sciences) were selected through multi-stage sampling method and Persian version of DSCS-S was administrated among three towns of Zanjan province. The results based on item analysis showed that Cronbach's alpha coefficient for the scale was 0.92. Then the internal consistency of the scale was high. Confirmatory factor analysis also confirmed this structure and the existence of 7 factors: teacher-student relations, student-student relations, student engagement, clarity of expectations, fairness of rules, school safety and bullying. The factor structure of the scale was invariant by major. Goodness of fit indicates of confirmatory factor analysis confirmed the 7 extracted factors. Based on the results, Persian version of DSCS-S can be used as a precise instrument among girl high school students in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : confirmatory factor analysis
  • validity
  • reliability
  • Delaware school climate-student survey
حجازی، الهه؛ موسوی، سید امین و برجعلی لو، سمیه. (1390). رواسازی، اعتباریابی و تحلیل عاملی سیاهه تمایلات تفکر انتقادی کالیفرنیا در نوجوانان ایرانی. مجله روان‌شناسی، 15 (1): 23-39
خدایی، علی؛ شکری، امید؛ کروسیتی، الیزابتا و گراوند فریبرز. (1388). ساختار عاملی و ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی پرسشنامه سبک‌های هویت. تازه‌هایعلومشناختی، ۱۱ (۱): ۴۰-۴۸
رضاپور، میرصالح یاسر. (1395). بررسی ساختار عاملی، روایی و پایایی پرسشنامه سلامت سازمانی مدرسه ((SOHQ در نمونه‌ای از معلمان ایرانی. فصلنامهعلمیآموزشیوارزشیابی، 36 (9): 130-109
عیسی مراد، ابوالقاسم. (1394). بررسی مقایسه‌ای آسیب‌شناسی رفتاری اجتماعی دانش‌آموزان متوسطه شهر تهران. فصلنامه پژوهش در نظام‌های آموزشی، 9 (31): 31-9
قاسمی، امید؛ دلاور، علی و طباطبایی، سید علی. (1394). تحلیل عاملی تأییدی پرسشنامه شخصیت کودک سیاتل در جامعه دانش‌آموزان مقطع ابتدایی. فصلنامهعلمی- پژوهشیخانوادهوپژوهش، ۱۲ (۳): ۷۱-۸۴
مینایی، اصغر. (1385). مطالعه ساختار عاملی فرم گزارش معلم آخنباخ با استفاده از تحلیل عاملی تائیدی. پژوهشدرحیطهکودکاناستثنایی، 6 (3)، 9-11.
واحدی، شهرام. (۱۳۹۴). بررسی پایایی، روایی و تحلیل عاملی تأییدی پرسشنامه جدایی روان‌شناختی در بین دانشجویان. فصلنامهاندازه‌گیریتربیتی، 5 (20)،159-189.
هومن، حیدرعلی (1379). اندازه‌گیری‌هایروانیوتربیتیوفنتهیهتست. تهران: نشر سلسله.
Aldridge, J., & Ala’l, K. (2013). Assessing students’ views of school climate: Developing and validating the What’s Happening in This School? (WHITS) questionnaire. Improving Schools, 16 (1), 47–66
Anderson, C. S. (1982). The search for school climate: A review of the research. Review of Educational.
Bandyopadhyay, S., Cornell, D., & Konold, T. (2009). Validity of three school climate scales to assess bullying, aggressive attitudes, and help seeking. School Psychology Review, 38 (3), 338-335.
Battistich, V., & Horn, A. (1997). The relationship between students' sense of their school as a community and their involvement in problem behaviors. American Journal of Public Health, 87, 1997−2001. doi: 10.2105/AJPH.87.12.1997
Battistich, V., Solomon, D., Kim, D., Watson, M., & Schaps, E. (1995). Schools as communities, poverty levels of student populations, and students' attitudes, motives, and performance: A multilevel analysis. American Educational Research Journal, 32, 627−658. doi: 10.2307/1163326
Battistich, V., Solomon, D., Watson, M., & Schaps, E. (1997). Caring school communities. Educational Psychologist, 32, 137−151. doi: 10.1207/s15326985ep3203_1
Bear, G., Yang, C., Mantz, L., Pasipanodya, E., & Boyer, D. (2014). Delaware school climate technical manual. Retrieved from http://wordpress.oet.udel.edu/pbs/technical-manual-for-school-climate-surveys/ by guest on September 14, 2014jpa.sagepub.comDownloaded from.
Bear, G. G. (2010). School discipline and self-discipline: A practical guide to promoting prosaically student behavior. Guilford Press.
Bear, G. G., Yang, C., Mantz, L. S., & Harris, A. B. (2017). School-wide practices associated with school climate in elementary, middle, and high schools. Teaching and Teacher Education, 63, 372-383
Bear, G. G., Yang, C., Pell, M., & Gaskins, C. (2014). Validation of a brief measure of teachers’ perceptions of school climate: Relations to student achievement and suspensions. Learning Environments Research, 17 (3), 339-354
Bear, G. G., Gaskins C, Blank J, Chen FF. (2011). Delaware School Climate Survey-Student: its factor structure, concurrent validity, and reliability. J Sch Psychol, 49 (2), 157-174
Bradshaw, C. P., Waasdorp, T. E., Debnam, K. J., & Johnson, S. L. (2014). Measuring school climate in high schools: A focus on safety, engagement, and the environment. Journal of School Health, 84 (9), 593-604
Brand, S., Felner, R., Shim, M., Seitsinger, A., & Dumas, T. (2003). Middle school improvement and reform: Development and validation of a school-level assessment of climate, cultural pluralism, and school safety. Journal of Educational Psychology, 95, 570-588. doi: 10.1037/0022-0663.95.3.570
Brookover,W. B. (1978). Elementary school social climate and school achievement. American Educational Research Journal, 15, 301-318.
Cohen, J. (1968). Multiple regression as a general data-analytic system. Psychological Bulletin, 70, 426–443.
Cohen, J., McCabe, L., Michelli, N. M., & Pickeral, T. (2009). School climate: Research, policy, practice, and teacher education. Teachers college record, 111 (1), 180-213.
Cohen, J., Pickeral, T., & McCloskey, M. (2009). Assessing school climate. The Education Digest, 74 (8), 45-48.
Cornell, D., & Huang, F. (2016). Authoritative school climate and high school student risk behavior: A cross-sectional multi-level analysis of student self-reports. Journal of youth and adolescence, 45 (11), 2246-2259, doi: 10.1007/s10964-016- 0424-3.
Dixon, P. N., Johnson, W. L., & Toman, S. (1991). Revisiting the Charles F. Kettering, LTD. school climate profile: Further analysis of the subscale structure. Educational and Psychological Measurement, 51, 135-141.
Eliot, M., Cornell, D., Gregory, A., & Fan, X. (2010). Supportive school climate and student willingness to seek help for bullying and threats of violence. Journal of school psychology, 48 (6), 533-553, doi: 10.1016/j.jsp.2010.07.001.
Fan, W., Williams, C. M. & Corkin, D. M. (2011). A multilevel analysis of student perceptions of school climate: The effect of social and academic risk factors. Psychology in the Schools, 48 (6), 632–647.
Fefer, S. & Gordon, K. (In Preparation). The Correlation between Discipline History and School Climate at the Secondary Level.
Finn, J. D. (1989). Withdrawing from school. Review of Educational Research, 59, 117-142. doi: 10.2307/1170412Griffith, J. (1995). An empirical examination of a model of social climate in elementary schools. Basic and Applied Social Psychology, 17 (1-2), 97-117.
Furlong, M. J., Greif, J. L., Bates, M. P., Whipple, A. D., Jimenez, T. C., & Morrison, R. (2005). Development of the California School Climate and Safety Survey—Short Form. Psychology in the Schools, 42, 137−149. doi: 10.1002/pits.20053
Glew, G. M., Fan, M. Y., Katon,W., Rivara, F. P., & Kernic, M. A. (2005). Bullying, psychosocial adjustment, and academic performance in elementary school. Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine, 159, 1026–1031. doi:10.1001/archpedi.159.11.1026.
Gottfredson, G. D., Gottfredson, D. C., Payne, A. A., & Gottfredson, N. C. (2005). School climate predictors of school disorder: Results from a national study of delinquency prevention in schools. Journal of research in crime and delinquency42 (4), 412-444.
Lindell, M. K.,& Brandt, C. J. (2000). Climate quality and climate consensus as mediators of the relationship between organizational antecedents and outcomes. Journal of Applied Psychology, 85, 331-348.
Perry, A. (1908). The management of a city school. New York, NY: Macmillan.
Thapa, A., Cohen, J., Guffey, S., & Higgins-D’Alessandro, A. (2013). A review of school climate research. Review of Educational Research, 83 (3), 357-385, doi: 10.3102/0034654313483907.
United States Department of Education (2014). Guiding Principles: A Resource Guide for Improving School Climate and Discipline, Washington, D.C.
Van Horn, M. L. (2003). Assessing the unit of measurement for school climate through psychometric and outcome analyses of the school climate survey. Educationaland Psychological Measurement, 63 (6), 1002-1019, doi: 10.1177/0013164403251317.
Wang, M. T. (2009). School climate support for behavioral and psychological adjustment: testing the mediating effect of social competence. School Psychology Quarterly, 24 (4), 240-251, doi: 10.1037/a0017999.
Wang, M. T., & Degol, J. L. (2016). School climate: A review of the construct, measurement, and impact on student outcomes. Educational Psychology Review, 28 (2), 315-352, doi: 10.1007/s10648-015-9319-1.
Wiens, D. P. (2013). Designs for weighted least squares regression, with estimated weights. Statistics and Computing, 23 (3), 391-401, doi: 10.1007/s11222-012- 93179.
Wilson, S. J., & Lipsey, M. W. (2007). School-based interventions for aggressive and disruptive behavior: Update of a meta-analysis. American Journal of Preventive Medicine, 33 (Suppl. 2 S), 130−143. doi: 10.1016/j.amepre.2007.04.011
You, S., Furlong, M. J., Dowdy, E., Renshaw, T. L., Smith, D. C., & O’Malley, M. D. (2014). Further validation of the Social and Emotional Health Survey for high school students. Applied Research in Quality of Life, 9 (4), 997- 1015, doi: 10.1007/s11482-013-9282-2