ویژگی های روان سنجی پرسشنامه آگاهی فراشناختی و رابطه آن با اهداف پیشرفت در دانش آموزان دختر متوسطه دوره دوم شهر شهریار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامه آگاهی فراشناختی و رابطه آن با اهداف پیشرفت در
دانش‌آموزان دختر متوسطه دوره دوم شهر شهریار بود. از جامعه آماری مشتمل بر 10500 نفر دانش آموز دختر متوسطه دوره دوم شهر شهریار در سال تحصیلی 98-97 نمونه‌ای با حجم 561 نفر به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب و به پرسشنامه‌های آگاهی فراشناختی شراو و دنیسون (1994) و اهداف پیشرفت الیوت و مک گریگور (2004) پاسخ دادند. به منظور بررسی پایایی پرسشنامه آگاهی فراشناختی، با بهره‌گیری از روش بازآزمایی بر روی 53 نفر در دو بازه زمانی سه هفته‌ای، ضریب 79/0=α برای کل پرسشنامه و 82/0=α برای مقیاس‌ها و خرده مقیاس‌ها بدست آمدکه نشان دهنده‌ی خصوصیت ثبات آزمون در طول زمان است. افزون برآن نتایج حاصل از بررسی اعتبار پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ بر نمونه ای به تعداد 561 نفر، برای کل پرسشنامه 82/0=α و برای خرده مقیاس‌ها و مقیاس‌ها 84/0=α بود که نشان دهنده هماهنگی درونی سؤال‌ها است. به منظور بررسی روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی 8 عامل بدست آمد و به تبع آن پس از انجام تحلیل عاملی تأییدی مشخص شد که ابزار از برازش قابل قبول برخوردار است. جهت بررسی روایی همگرا، عوامل بدست آمده از تحلیل عاملی اکتشافی مورد بررسی قراگرفتند، نتایج نشان می دهد که عوامل پرسشنامه از روایی همگرای خوبی برخوردارند یعنی آنچه را که باید، می سنجند. روایی همزمان مؤید همبستگی بین مقیاس‌های پرسشنامه آگاهی فراشناختی و اهداف پیشرفت بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Psychometric Properties of Metacognitive Awareness Inventory and its Relationship with achievement goals in Secondary School Students in Shahriar City

نویسندگان [English]

  • Shirin Kooshki 1
  • Aazam Shavandi 2
1 Associate Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
2 M.A. in Psychometrics, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran.psychology
چکیده [English]

The purpose of this study was to evaluate the psychometric properties of the Metacognitive Awareness Inventory and its relationship to Achievement Goals between female’s secondary school students in Shahriyar city. From statistical population consisted of 10500 high school female students of Shahriyar Secondary Schools in 97-98 academic year with a sample size of 561 by multistage random sampling and responded to the Schraw and Dennison (1994) meta-cognitive awareness questionnaire and the Elliot and McGregor (2004) achievement goals questionnaire. To evaluate the reliability of the metacognitive awareness questionnaire, using a T-test method on 53 subjects over two three-week intervals, the coefficient α = 0.79 for the whole questionnaire and α = 0.82 for the scales and subscales. It was achieved to indicate the characteristic of test stability over time. In addition, the results of the validity of the questionnaire with Cronbach's alpha method on a sample of 561 individuals, for the whole questionnaire was α = 0.82 and for the subscales and scales α = 0.84 indicating internal consistency of the question. Eight factors were obtained to investigate the construct validity using exploratory factor analysis, consequently confirmatory factor analysis, it was found that the instrument had an acceptable fit. In order to investigate convergent validity, the factors obtained from exploratory factor analysis were analyzed. The results show that the factors of the questionnaire have good convergent validity, that is, they measure what they need to measure. Concurrent validity confirmed the correlation between the metacognitive awareness questionnaire and achievement goals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Metacognitive awareness
  • achievement goals
  • Psychometric properties
  • students
بروجردی، فرانک؛ یونسی، جلیل؛ سیدصالحی، محمد؛ اسدپورکرکوکی، الهام (1396). تدوین یک مدل ساختاری پیشرفت تحصیلی بر پایه ویژگی­های روانشناختی. فصلنامه اندازه­گیری تربیتی، 8 (27)، 20-1.
پورجاوید، سهیلا؛ علی بیگی، امیرحسین و زرافشانی، کیومرث. (1390). ارزیابی پیش‌بینی‌های خودکارآمدی آموزشگران هنرستان‌ها و مرکزهای آموزش کشاورزی استان کرمانشاه. پژوهش و مدیریت آموزش کشاورزی. 17 (1)، 67-55.
تجری، اعظم. (1389). رابطه راهبردهای خودتنظیمی و اهداف پیشرفت، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد.
ثمری، عیسی و رسول­زاده، بهزاد (1387). بررسی متغیرهای تأثیرگذار بر افزایش انگیزه پیشرفت ‌وکسب موفقیت در مدیران تعاونی‌ها. فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت دولتی، 1 (1)، 50-32.
دلاورپور، محمد (1386). «پیش­بینی آگاهی فراشناختی و پیشرفت تحصیلی بر اساس جهت­گیری هدفپیشرفت». فصلنامه پژوهش­های نوین روانشناختی، 3 (9)، 91-65.
سپهوندی، محمدعلی؛ سبزیان، سعیده؛ گراوند، یاسر؛ بیرانوند، ساناز و پیرجاوید، فاطمه. (1395). «بررسی اثربخشی آموزش تکنیک های فراشناختی بر انگیزش پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دختر شهر اصفهان». دوفصلنامه علمی پژوهشی رویکردهای نوین آموزشی، 11 (1)،
80-63.
سیف، علی اکبر. (1390). روان‌شناسی پرورشی نوین: روان‌شناسی آموزش و یادگیری. تهران: نشر دوران، چاپ یازدهم.
صیف، محمدحسن (1394). «ارائه الگوی روابط علّی جهت گیری هدف تحصیلی و درگیری شناختی: نقش واسطه ای هیجان های تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی». دوفصلنامهعلمی-پژوهشی شناخت اجتماعی، 4 (8 )، 7-21.
عاشوری، جمال؛ آزادمرد، شهنام؛ جلیل آبکنار، سیده سمیه و معینی­کیا، مهدی (1392). «الگوی
پیش­بینی پیشرفت تحصیلی بر اساس راهبردهای شناختی و فراشناختی، جهت‌گیری هدف‌های پیشرفت و هوش معنوی در درس زیست شناسی». مجله روان­شناسی مدرسه، 2(4)، 136-118.
متحدی؛ علیرضا (1386). بررسی مقایسه­ای فراشناخت و انگیزش تحصیلی در دانش­آموزان دختر و پسر شهری و روستایی، (پایان نامه کارشناسی ارشد)، دانشکده روان­شناسی و علوم­تربیتی دانشگاه شیراز.
مشتاقی، سعید؛ میرهاشمی، مالک و شریفی، حسن پاشا (1391). بررسی شاخص­های روانسنجی
 پرسشنامه اصلاح­شده هدف پیشرفت (AGQ-R). فصلنامه اندازه گیری تربیتی، 3 (7)، 90-71.
میرز، لاورنس اس؛ گامست، گلن و گارینو، ا.جی (2006). پژوهش چندمتغیری کاربردی (طرح و
تفسیر).
ترجمه: حسن آبادی، حمیدرضا؛ پاشا شریفی، حسن؛ فرزاد، ولی الله؛ رضاخانی، سیمین
 دخت؛ ایزانلو، بلال؛ حبیبی، مجتبی (1396). تهران، انتشارات رشد.
Ames, C. (1992). "Classrooms: Goals, structures, and student motivation." Journal of educational psychology, 84(3), 261.
Asikcan, M. and A. Saban (2018). "Prospective Teachers' Metacognitive Awareness Levels of Reading Strategies." Cypriot Journal of Educational Sciences, 13(1), 23-30.
Ayazgök, B. and H. Aslan (2014). "The review of academic perception, level of metacognitive awareness and reflective thinking skills of science and mathematics university students." Procedia-Social and Behavioral Sciences, 141, 781-790.
Brakke, K., J. Guillory and S. S. Patterson (2019). "Strategies for Student Success through Living, Learning, and Knowing Self." Faculty Resource Network.
Brown, A. (1978). "Knowing when, where and how to remember. A problem of
 metacognition. In. R. Glaser (Ed.)." Advances in instructional psychology , 1, 77-
 165.
Dweck, C. S. (1986). "Motivational processes affecting learning." American psychologist, 41(10), 1040.
Elliot, A. J. and H. A. McGregor (2001). "A 2× 2 achievement goal framework." Journal personality and social psychology, 80(3), 501.
Flavell, J. H. (1979). "Metacognition and cognitive monitoring: A new area of cognitive–developmental inquiry." American psychologist, 34(10), 906.
Jaleel, S. (2016). "A study on the metacognitive awareness of secondary school students." Universal Journal of Educational Research, 4(1), 165-172.
Ford, J. K., E. M. Smith, D. A. Weissbein, S. M. Gully and E. Salas (1998). "Relationships of goal orientation, metacognitive activity, and practice strategies with learning outcomes and transfer." Journal of applied psychology, 83(2), 218.
Kaplan, A. and H. Flum (2010). "Achievement goal orientations and identity formation styles." Educational Research Review, 5(1), 50-67.
Liliana, C. and H. Lavinia (2011). "Gender differences in metacognitive skills. A study of the 8th grade pupils in Romania." Procedia-Social and Behavioral Sciences, 29(4), 396-401.
Nicholls, J. G. (1984). "Achievement motivation: Conceptions of ability, subjective experience, task choice, and performance." Psychological review, 91(3), 328.
Schraw, G. (2009). "A conceptual analysis of five measures of metacognitive monitoring." Metacognition and learning, 4(1), 33-45.
Schraw, G. and R. S. Dennison (1994). "Assessing metacognitive awareness." Contemporary educational psychology, 19(4), 460-475.
Schraw, G., C. Horn, T. Thorndike-Christ and R. Bruning (1995). "Academic goal orientations and student classroom achievement." Contemporary Educational Psychology, 20(3), 359-368.
Suárez Riveiro, J. M., R. G. Cabanach and A. V. Arias (2001). "Multiple‐goal pursuit and its relation to cognitive, self‐regulatory, and motivational strategies." British Journal of Educational Psychology, 71(4), 561-572.
Vrugt, A. and F. J. Oort (2008). "Metacognition, achievement goals, study strategies and academic achievement: pathways to achievement." Metacognition and learning, 3(2), 123-146.
Suárez Riveiro, J. M., R. G. Cabanach and A. V. Arias (2001). "Multiple‐goal pursuit and its relation to cognitive, self‐regulatory, and motivational strategies." British Journal of Educational Psychology, 71(4), 561-572.