ویژگی‌های روان‏سنجی پرسشنامه‌ی سرسختی تحصیلی براساس نظریه‌ی سوال و پاسخ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه سنجش و اندازه‌گیری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

پرسشنامه تجدید نظر شده بنشیک و همکاران (2005) که یک پرسشنامه خودگزارشی برای اندازه گیری سرسختی تحصیلی است و دارای سه مقیاس تعهد، کنترل و چالش است. هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی های روان‏سنجی پرسشنامه سرسختی تحصیلی بنشیک و همکاران(2005) بر اساس نظریه سوال پاسخ بود. 186 نفر از دانشجویان کارشناسی سال تحصیلی 96-95 این پرسشنامه را تکمیل کردند. داده ها بر اساس مدل پاسخ مدرج در نظریه سوال پاسخ برای سوال های چندارزشی مورد تحلیل قرار گرفت. ضریب تشخیص و آستانه ها برای تمامی گویه ها محاسبه شد. یافته ها نشان دادند که گویه 4 و 28 کمترین ضرایب تشخیص را دارند و با توجه به توابع آگاهی هیچ اطلاعاتی در مورد توانایی آزمودنی‌ها ارائه نمی‌دهند. تابع آگاهی آزمون نیز نشان می‌دهد که نقطه‏ی اوج آگاهی آزمون در توانایی حدود 1 است و برای توانایی‎های بالاتر و پایین‎تر آگاهی کمی را در اختیار قرار می‌دهد. بنابراین می توان گفت که با استفاده از تحلیل پاسخ مدرج می توان با حذف برخی گویه ها ابزار مناسب تری برای سنجش سرسختی تحصیلی ساخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Construction and Normalization of Adolescent Social Loafing Questionnaire

نویسنده [English]

  • Noor Ali Farokhi
Associate Professor, Assessment and Measurement Department, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Back ground: Nowadays use of teams and work groups to perform different tasks is increasing Social loafing point to the important thing that people may show less conscious effort in group than when working individually .
Aim: The present study aimed to Construction and Standardization of adolescents social loafing questionnaire
Method: This research is a descriptive study in which 27 high school students of Kermanshah city (first and second secondary) participated A 34-item questionnaire, developed based on research literature and was completed by students for data collection. To determine the number of factor s of questionnaire, exploratory and confirmatory factor analysis by LISREL 8.7 and SPSS 16.0 software were used. Also awareness function of questions calculated by using software MULTI-LOG.
Results: The research showed that the Cronbach's alpha coefficient of questionnaire that indicates the inner reliability and parallelism is high.( α =0.923) and validity through exploratory factor analysis by varimax's method produced four factors that are: Job characteristics, individual perception, group characteristics, inferiority and negative perceptions. Also by using of first and second order confirmatory factor analysis these four factors examined and results showed that validity of questionnaire is acceptable.
Discussion and conclusions: Research findings indicate that adolescents social loafing questionnaire have acceptable psychometric characteristics. and it can be use as valid and reliable tool for research in Sociology and psychologically

کلیدواژه‌ها [English]

  • test
  • measuring
  • Social loafing
  • adolescents
  • normalization
اکبری بورنگ، محمد و رحیمی بورنگ، حسن. (1395). تبیین سرزندگی و انگیزش تحصیلی دانشجویان براساس ادراک آنان از محیط یادگیری در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند. آموزش در علوم پزشکی، (27) 16، 231-222.
حبیبی، مجتبی؛ خدایی، ابراهیم و ایزانلو، بلال. (1391) . نظریه‌های قدیم و جدید اندازه گیری در علوم رفتاری و پزشکی : مروری بر روش شناسی مزایا و تنگناها. فصلنامه تحقیقات علوم رفتاری، 10 (4)، 315-302
ربانی پارسا، الهام؛ مصرآبادی، جواد و یارمحمدزاده، پیمان. (1397). ساخت و هنجاریابی آزمون تفکر انتقادی. فصلنامه اندازه گیری تربیتی، 9 (34)، 91-114.
زغیبی قناد، سیمین؛ عالی پور بیرگانی، سیروس و شهنی ییلاق، منیجه. (1393). ویژگی‌های روانسنجی مقیاس تجدید نظر شده‌ی سرسختی تحصیلی. دومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری. دانشگاه شهید بهشتی.
شریفی، حسن پاشا و شریفی، نسترن (1392) . اصول روان سنجی و روان آزمایی .تهران : انتشارات رشد
شیربیم، زهرا و شفیع آبادی، عبدالله. (1388). رابطه‌ی سلامت روان و سرسختی روانشناختی دانشجویان. اندیشه و رفتار. 4 (13)، 7-18.
طاهری نسب، الهام. (1391). بررسی رابطه‌ی بین سرسختی تحصیلی و تاب آوری تحصیلی با عملکرد و انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان دختر متوسطه شهر اصفهان در سال تحصیلی 91-90. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی.
قدم‌پور، عزت الله؛ رادمهر، پروانه و یوسف وند، لیلا. (1396). تاثیر آموزش گروهی مبتنی بر نظریه امیداسنایدر بر میزان اشتیاق و سرسختی تحصیلی دانش‌آموزان دختر متوسطه اول. پژوهش‌های تربیتی. (33)، 14-2.
قدیمی نوران، میترا و  یونسی، جلیل؛ (1395). ساخت ورواسازی مقیاس سرمایه روان‌شناختی ورابطه آن با بهزیستی ذهنی. فصلنامه اندازه گیری تربیتی، 7 (25)، 159-186.‎
مام شریفی، اسماعیل؛ دلاوران، علی؛ بلوکی، آزاده و شعبانی، سمیه؛ (1391). ارزشیابی آزمون نظری آزمون گواهینامه رانندگی بر اساس نظریه سوال – پاسخ و مقایسه آن با نظریه کلاسیک آزمون.فصلنامه اندازه گیری تربیتی، 7 (2)، 1-34
Baker, F. B. (2001). The basics of item response theory. ERIC clearinghouse on assessment and evaluation.
Benishek, L. A., & Lopez, F. G. (2001). Development and initial validation of a measure of academic hardiness. Journal of Career Assessment, 9 (4), 333-352.
Benishek, L. A., Feldman, J. M. R., Shipon, W., Mecham, S. D., & Lopez, F. G. (2005). Development and evaluation of the Revised Academic Hardiness Scale. Journal of Career Assessment, 13, 59-76.
Embretson, S. E., & Reise, S. P. (2000). Item response theory for psychologists. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Inc.
Kamtsios, S., & Karagiannopoulou, E. (2012). Conceptualizing students’ academic hardiness dimensions: A qualitative study. Eur J Psychol Educ.
Salim J, Wadey R, Diss C. Examining the relationship between hardiness and perceived stress related growth in a sport injury context. Psychology of Sport and Exercise. 2015; 19 (3): 10-17.
Samejima, F. (1969). Estimation of latent ability using a response pattern of graded scores. Psychometrika Monograph, 17.
Thissen, D., Steinberg, L., & Mooney, J. (1989). Trace lines for testlets: A use of multiple-categorical response models. Journal of Educational Measurement, 26, 247-260.
Zerach G, Karstoft K, Solomon Z. Hardiness and sensation seeking as potential predictors of former prisoners of wars' posttraumatic stress symptoms trajectories over a 17-year period. Journal of Affective Disorders. 2017; 218: 176-81.
Zickar, M. J., & Broadfoot, A. A. (2009). The partial revival of a dead horse. Comparing classical test theory and item response theory. In C. E. Lance & R. J. Vandenberg (Eds.), Statistical and methodological myths and urban legends: Doctrine, verity and fable in the organizational and social sciences (pp. 37–59). New York: Routledge/Taylor & Francis.