فراتحلیل اثربخشی آموزش به کمک رایانه بر عملکرد تحصیلی فراگیران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.

2 داﻧﺸﯿﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی درﺳﯽ، داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و روانشناسی، داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺪﻧﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن- تبریز، ایران

چکیده

به کمک فراتحلیل می‌توان به نتایجی جامع از موضوع رسید و پژوهشگران آتی را از صرف زمان و هزینه برای تحقیقات تکراری بی‌نیاز ساخت. هدف پژوهش حاضر، فراتحلیل آموزش به کمک رایانه بر عملکرد تحصیلی فراگیران بود. جامعه‌‌ی آماری آن، شامل کلیه‌ی مطالعاتی است که در فاصله‌ی سال‌های 1390 تا 1395 در داخل کشور، و در سال‌های 2010 تا 2016 در خارج کشور به صورت مقاله‌‌ی تمام متن در پایگاه‌های اطلاعاتی داخلی و خارجی در دسترس بودند. به منظور جمع‌آوری اطلاعات از چک‌لیست مشخصات طرح‌های پژوهشی؛ و جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از تحلیل حساسیت، نمودار قیفی، مدل‌های ثابت و تصادفی و تحلیل ناهمگنی به‌واسطه‌ی نرم‌افزار CMA استفاده شد. تحلیل اطلاعات حاصل از پژوهش‌ها، نشان دادند که آموزش به کمک رایانه بر عملکرد تحصیلی دارای اثربخشی مثبتی می‌باشند. همچنین اثرات آموزش رایانه بر عملکرد تحصیلی براساس روش‌های نمونه‌گیری متفاوت است؛ اما براساس جنسیت تفاوتی وجود ندارد. با توجه به نتایج فراتحلیل حاضر، می‌توان گفت که استفاده از آموزش به کمک رایانه در عملکرد تحصیلی مؤثرترند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Meta-analysis of the effectiveness of computer- assisted education on learners's academic performance

نویسندگان [English]

  • hafez sahebyar 1
  • پیری piri 2
1 Ph.D student in educational psychology, Department of psychology, Faculty of Education and Psychology, Azarbaijan University of Shahid Madani, Tabriz, Iran.
2 Faculty Educational Sciences and Psychology, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz
چکیده [English]

Meta-analysis can provide comprehensive results and make future researchers needless to spend time and cost on duplicate research. The purpose of this study was to provide computer-assisted education on learners's academic performance. The statistical population consisted of studies that were available from 1390 to 1395 at home and from 2010 to 2016 abroad as a full-text article in internal and external databases. The checklist of the research designs was used to collect the information. In order to analyze the data, sensitivity analysis, Funnel analysis, fixed and random models and heterogeneity analysis using CMA software were used. Data analysis of the research showed that computer-assisted education has a positive effect on academic performance. Also, the effects of computer-assisted education on academic performance varies according to sampling methods, but there is no difference in gender. Regarding the results of meta-analysis, it can be said that using computer-assisted education is more effective in academic performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic Performance
  • Computer
  • Meta-analysis
  • effect of size
امان‌زاده، آمنه؛نعمان اوف، منصور. (1394). بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر وب، رایانه و یادگیری سیار بر مهارت تفکر انتقادی و تفکر خلاق دانشجویان دانشگاه­های استان مازندران. پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، 3 (9)، 68-58.
امینی­آقبلاغی، زهرا. (1391). تاثیر تدریس با پاورپوینت ارائه محور و پاورپوینت فعالیت محور بر یادگیری علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی. مجله مهندسی آموزشی: تکنولوژی و طراحی آموزشی، 1 (1)، 9-18.
حبیبی، شراره. (1388). مقایسه سبک‌های مدیریت مدارس دولتی با مدارس غیر دولتی شهرستان شهریار، مجله تحقیقات مدیریت آموزشی، 1 (2): 34-42.
خالق خواه، علی؛ داوودی، حسین؛ علیپور گتیگری، شیوا. (1395). اثربخشی روش آموزش مستقیم، روش آموزش به کمک رایانه و روش یادگیری تا حد تسلط بر کاهش مشکل‌های دانش‌آموزان با اختلال ریاضی. ناتوانی­های یادگیری، 6 (2)، 99-83.
رستمیان، محمود؛ رستمیان، طیبه. (1395). اثربخشی آموزش مبتنی ‌بر رایانه در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پسر با کم‌توانی‌ذهنی. تعلیم و تربیت استثنایی، 6 (143)، 27-22.
زارع، حسین؛ ساریخانی، راحله؛ ساریخانی، احسان؛ بابازاده، مجید. (1394). بررسی تأثیر استفاده از چندرسانه­ای آموزشی بر میزان یادگیری و یادداری در درس فیزیولوژی. مجله دانشگاهی یادگیری الکترونیکی، 6 (1): 32-38.
ضامنی، فرشیده؛ کاردان، سحر. (1389). تأثیر کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در یادگیری درس ریاضی. فصلنامه فناوری اطلاعات وارتباطات در علوم­تربیتی، 1 (1): 23-38.
عزیزی، فیض الله. (1385). فهم سواد اطلاعاتی. مجله الکترونیکی نما، 5 (4): 1-4.
عمادی، رسول؛ فامیل­شکریان، نفیسه. (1393). طراحی نرمافزار آموزش الکترونیکی حروف الفبای انگلیسی و تأثیر آن بر انگیزه درونی و پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان. نشریه پژوهش در آموزش، 1 (2): 23-42.
مدرسی حجت آبادی، مرضیه، فرزاد، ولی الله؛ کوشکی، شیرین. (1396). نقش خودتعیین­گری بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان مدارس متوسطه تهران: نقش میانجی درگیری تحصیلی و نگرش به یادگیری الکترونیکی. پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، 5 (3)، 100-85.
مرادی مخلص، حسین؛ زارعی زوارکی، اسماعیل؛ رشیدی، حسن. (1396). مقایسه اثر بخشی آموزش مبتنی بر رایانه و آموزش به کمک رایانه بر تعامل عناصر فرایند آموزش یادگیری. فصلنامه روانشناسی تربیتی، 13 (45)، 57-41.
مرادی، مینا. (1394). بررسی اثربخشی آموزش تفکر انتقادی و مهارت­های حل مسئله بر راهبردهای خودتنظیمی و پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان دوره متوسطه ناحیه 1 تبریز. پایان­نامه کارشناسی ارشد روان­شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز.
مردانژاد، لادن؛ خسرو پور، فرشید؛ رفیعی، فروزان. (1394). تاثیر آموزش به کمکرایانه بر خلاقیت و عملکرد تحصیلی دانشجویان (رشته ی روان شناسی). مرکز مطالعات و توسعه ی آموش علوم پزشکی، 6 (4)، 346-340.
مصرآبادی، جواد. (1389).فراتحلیلپژوهش­هایدوزبانهازنظرکیفی، کمیومحتوایی. طرحپژوهشیمصوب:پژوهشگاهتعلیمو تربیت.
نوربخش، پریوش؛ سپاسی، حسین؛ فتح اله زاده، حمیده. (1390). مقایسه تأثیر روش­های آموزش کامپیوتری، سنتی و ترکیبی بر میزان اکتساب و یادداری دانش و نگرش مهارت شوت بسکتبال. علوم ورزش، 3 (8)، 41-26.
یزدانی، بیتا؛ حسینی نسب، سید داود؛ فرنیا، محمد علی. (1393). بررسی تأثیر آموزش به کمک رایانه (CAI) در مقایسه با روش آموزش سنتی بر یادگیری زبان انگلیسی سال دوم دبیرستان های دخترانه ناحیه 1 تبریز. آموزش و ارزشیابی، 7 (26)، 74-59.
Abdullah, K. H. (2009). Barriers to the successful integration of ICT in teaching and learning environment: A review of the literature. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 5 (3): 234-245.
Al-Musawi, A., Kazem, A. M., Al Hashmi, A., & Al Busaidi, F. (2016). The effectiveness of instructional software in reading comprehension skills and reading aloud of Omani fourth basic schools’ students. Technology, Innovation and Education, 2 (1),12.
Armitage, S. and Leary, R. (2003). E-Learning series: A guide for learningtechnologist. Heslington Generic Center.
Bates, A. W. & Poole, G. (2003). Effective teaching with technology in higher education. Foundations for success, London: John Willey
Chan, K. K. (2015). Salient beliefs of secondary school mathematics teachers using dynamic geometry software. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 11 (1), 139-148.
Comi, S. L., Argentin, G., Gui, M., Origo, F., & Pagani, L. (2017). Is it the way they use it? Teachers, ICT and student achievement. Economics of Education Review, 56, 24-39.
Dahunsi, T. O. (2014). Effectiveness of Microsoft Power Point on the Academic Achievement of Students in FCT, Nigeria. International Journal of Science and Research (IJSR), 3 (2), 147-149.
Dhir, A., & Alsumait, A. (2013). Examining the Educational User Interface, Technology and Pedagogy for Arabic Speaking Children in Kuwait. Journal of Universal Computer Science, 19 (7), 1003-1022.
Freire, P. (2005). Teachers As Cultural Workers: Letters to Those Who Dare Teach With New Commentary by Peter McLaren, Joe L. Kincheloe. Westview Press.
Harrison, S., Brooks, E., Henneman, K., Darland, N., Herrera, M. Y., Kulik, N., & Sandy-Hanson, A. E. (2012). Using Multiple Technologies to Teach Nursing Students about Adoption. Journal of Educational Technology Systems, 41 (2), 133-143.
Ilhan, GO., & Oruç, S. (2016). Effect of the use of multimedia on students’ performance: A case study of social studies class. Educational Research and Reviews, 11 (8), 877-882.
Kori, K., Pedaste, M., Leijen, A., & Tõnisson, E. (2016). The Role of Programming Experience in ICT Students' Learning Motivation and Academic Achievement. International Journal of Information and Education Technology, 6 (5), 331.
Marks, A. B., & Moss, S. A. (2015). What Makes a Law Student Succeed or Fail? A Longitudinal Study Correlating Law Student Applicant Data and Law School Outcomes (July 6, 2015).
Okorie, E. U. (2015). Effects of Instructional Software Package Method of Teaching (ISPMT) on Students’ Interest and Achievement in Chemical Bonding. Education, 5 (6), 158-165.
Phan, H.P. & Ngu, B.H. (2014). An empirical analysis of students’ learning and achievements: A motivational approach. Educational Journal, 3 (4), 203-216.
Premuzic, T. & Furnham, A. (2003). Personality traits and academic examination performance. European Journal of Personality, 17, 237- 250.
Saade R. (2012). Critical Thinking in E-Learning Environments. Computers in Human Behavior, 28,1608-1617.
Shah, I., Khan, M. (2015). Impact of multimedia-aided teaching on students’ academic achievement and attitude at elementary level. US-China Education Review, 5 (5), 349-360.
Singh, S. K. (2015). Mental Health and Academic Achievement of College Students. The International Journal of Indian Psychology, 2 (4),2349-3429.
Solhaug, T. (2009). Two configurations for accessing classroom computers: differential impact on students, critical reflections and their empowerment.