مخاطره الگوریتم متروپلیس هستینگز روبینز مونرو در مدل‌های چندارزشی چند‌بعدی نظریه سوال پاسخ با در نظر گرفتن نقش داده های گمشده

مهدی مولایی یساولی؛ علی دلاور؛ محمد عسگری؛ جلیل یونسی؛ وحید رضایی تبار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1402

https://doi.org/10.22054/jem.2023.65417.3334

چکیده
  کارایی و سوگیری برآورد پارامترها، در اندازه گیری های علوم رفتاری یکی از مهمترین موضوعات روانسنجی است. وجود الگوریتم های گوناگون مانند MHRM و کاربرد آنها در آزمون‌های دارای داده گمشده، یکی از چالش‌های موجود در حوزه مدل های نظریه سوال پاسخ است. هدف این پژوهش بررسی مخاطره الگوریتم MHRM در مدل های چند بعدی نظریه سوال پاسخ در داده‌های چند ...  بیشتر

بررسی ‌ویژگی‌های روانسنجی مقیاس پاسخ به طرد جنسی(RSRS) در زنان متأهل

عباس امان الهی؛ مسعود رضازاده؛ معصومه احمدی؛ لاله صنوبر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1402

https://doi.org/10.22054/jem.2024.66640.3432

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس پاسخ به طرد جنسی در زنان متآهل شهر اردبیل انجام شد. جامعه آماری این پژوهش را تمام زنان متأهل شهر اردبیل تشکیل دادند. از میان جامعه آماری به تعداد ۲۱۴ نفر به شیوه نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به صورت انفرادی به مقیاس طرد جنسی پاسخ دادند. برای تحلیل داده‌ها از ضریب همسانی درونی و تحلیل ...  بیشتر

ارزیابی روانی گفتار آزمون دهندگان فارسی آموز خارجی: نقش تکرار و خطای شروع در سطوح مختلف بسندگی زبان فارسی

معصومه استاجی؛ رضا مراد صحرایی؛ منیره شهباز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1402

https://doi.org/10.22054/jem.2024.73106.3454

چکیده
  پژوهش حاضر با استفاده از دادههای شفاهی آزمونگر-آزموندهنده، یکی از سه وجه کلان روانی در انگارۀ اسکهان (2003؛ 2009)، یعنی روانی اصلاح، را در سطوح مختلف بسندگی اندازهگیری کردهاست. در این انگاره، روانی سه وجه دارد که عبارتند از: روانی سرعت، روانی شکست، و روانی اصلاح. تاکنون هیچ پژوهشی با هدف اندازهگیری روانی گفتار آزموندهندگان فارسیآموز خارجی ...  بیشتر

ساخت و اعتباریابی مقیاس احساس تعلق دانشجویان به دانشگاه

هادی صمدیه؛ حسین کارشکی؛ سید امیر امین یزدی؛ الهه حجازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1402

https://doi.org/10.22054/jem.2024.74464.3474

چکیده
  احساس تعلق به دانشگاه با جنبه‌های متعددی از سلامت روانی-اجتماعی دانشجویان ارتباط دارد. با این حال در مفهوم‌سازی و سنجش این سازه، ابهامات زیادی وجود دارد. اندک ابزارهای طراحی شده در حیطه آموزش عالی نیز بیشتر میزان احساس تعلق را می‌سنجند و اندازه‌گیری مؤلفه‌های تعلق به دانشگاه در مطالعات قبلی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. هدف پژوهش ...  بیشتر

ویژگیهای روانسنجی نسخه فارسی مقیاس منابع خودکارآمدی مشاوران مدرسه

سیمین حسینیان؛ سارا کریمی؛ فائزه پیمان پاک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1402

https://doi.org/10.22054/jem.2024.70934.3411

چکیده
  مقیاس منابع خودکارآمدی مشاوره (SCSE-M) یک مقیاس خودگزارشی برای سنجش خودکارآمدی است که با 25 ماده بر نحوه عملکرد مشاوران تمرکز دارد بااین‌حال این مقیاس تاکنون در جامعه ایرانی مورد بررسی قرار نگرفته و ویژگی روان‌سنجی آن برآورده نشده است. هدف از پژوهش حاضر در مرحله اول ترجمه این مقیاس از زبان انگلیسی به زبان فارسی و سپس تعیین ویژگی‌های ...  بیشتر

بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس انگیزه خواندن (RMQ) در دانش آموزان پایه ششم ابتدایی

مجتبی خلیلی زارچی؛ منیژه شهنی ییلاق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1402

https://doi.org/10.22054/jem.2024.72294.3442

چکیده
  چکیده این پژوهش با هدف بررسی روایی، پایایی و ساختار عاملی پرسشنامه انگیزه خواندن انجام شده. طرح پژوهش حاضر در زمره پژوهش‌های پیمایشی و توسعه ابزار به شمار می‌آید. جامعه آماری پژوهش کلیه دانش‌آموزان پایه ششم شهرستان یزد بود. شرکت کنندگان شامل یک گروه نمونه 300 نفری از دانش آموزان پایه ششم شهر یزد سال تحصیلی 1401-1400 بود که با روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

کاربرد مدل های زمان-پاسخ در سنجش توانایی استدلال کمّی کودکان

قاسم کشاورز گرامی؛ محمد رضا فلسفی نژاد؛ جلیل یونسی؛ علی دلاور؛ زهرا رضایی قهرودی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1402

https://doi.org/10.22054/jem.2024.72326.3444

چکیده
  زمان پاسخ که گاهی به صورت آزمونهای با محدودیت زمانی، گاهی به شکل ضمنی مانند آزمون سرعتی و گاهی به‌ عنوان متغیر اصلی اندازه‌گیری می‌شود، همواره در سنجش توانایی مورد توجه بوده است. بنابراین، این مطالعه به دنبال بررسی کاربرد مدل زمان-پاسخ در سنجش توانایی شناختی استدلال کمّی کودکان است. برای دستیابی به این هدف نمونه‌ای شامل 502 کودک ...  بیشتر

بررسی و انطباق ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه کوتاه راهبردهای مقابله‌ موقعیتی در دانشجویان

سیدعلی شریفی فرد؛ مسیب یارمحمدی واصل؛ گلناز علی بابایی؛ صفدر نبی زاده؛ زهرا جاودان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1402

https://doi.org/10.22054/jem.2024.72550.3448

چکیده
  با توجه به اهمیت راهبردهای مقابله‌ای و تمایل پاسخ‌دهندگان و پژوهشگران به فرم‌های کوتاه‌ و جامع، در پژوهش حاضر به بررسی و انطباق ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه کوتاه راهبردهای مقابله‌ی موقعیتی پرداخته شد. باتوجه ‌به اهداف و موضوع، روش این پژوهش توصیفی و از نوع مطالعات تحلیل عاملی است. جامعه آماری، تمامی دانشجویان دانشگاه‌های ...  بیشتر

بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه سنجش ارزش‌های اخلاقی در دانشجویان: رویکرد اخلاق سه‌ وجهی به روانشناسی اخلاق

سیده خدیجه امیریان؛ افصل السادات حسینی دهشیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1402

https://doi.org/10.22054/jem.2024.72645.3449

چکیده
  ارزش‌های اخلاقی موضوعی مورد علاقه برای پژوهشگران و عامه مردم است. هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه سنجش ارزش‌های اخلاقی (EVA) بود. جامعه پژوهش کلیه دانشجویان مشغول به تحصیل در سال 1401- 1400 در دانشگاه تهران بودند که 422 نفر از آن‌ها در پژوهش شرکت کردند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعیین شد. شرکت‌کنندگان به پرسشنامه‌های ...  بیشتر

بررسی کنش افتراقی سؤالات زبان انگلیسی آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی نسبت به جنسیت به منظور مقایسه آزمون والد، آزمون نسبت درستنمایی و نسبت درستنمایی بازبینی‌شده در مدل تشخیصی شناختی

شعیب قاسمی؛ علی دلاور؛ نورعلی فرخی؛ فرزاد اسکندری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1402

https://doi.org/10.22054/jem.2024.73600.3460

چکیده
  این پژوهش با هدف مقایسه روشهای شناسایی کنش افتراقی سؤال در مدلهای تشخیصی شناختی بر روی سؤالات درس زبان انگلیسی آزمون کارشناسی ازشد مجموعه روانشناسی بر اساس جنسیت انجام شد. نمونه تحقیق شامل 2455 داوطلب زن و 919 داوطلب مرد بود که در آزمون کارشناسی ارشد مجموعه روانشناسی سال 1396 شرکت کرده بودند. مدل تشخیصی شناختی G-DINA با داده‌ها برازش داده ...  بیشتر

فراتحلیل رابطه سبک های هویت و عملکرد تحصیلی

ابوالقاسم یعقوبی؛ محدثه بی تا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1402

https://doi.org/10.22054/jem.2024.74178.3467

چکیده
  پژوهش حاضر با روش فراتحلیل و با هدف ترکیب پژوهش‌های انجام شده در زمینه رابطه سبک‌های هویت و عملکرد تحصیلی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل مطالعات در دسترس مرتبط بود که در فاصله سال‌های 1385 تا 1400 در داخل کشور انجام شده و در پایگاه‌های اطلاعاتی شامل جهاد دانشگاهی، نورمگز و مگیران در دسترس قرار داشت. یافته‌ها و اطلاعات موردنظر ...  بیشتر

مقیاس استحکام روانی نوجوانان: ویژگی‌های روانسنجی و رابطه‌ی آن با اهمالکاری و اضطراب

مجتبی بیرامی؛ پروین کدیور؛ مهدی عربزاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1402

https://doi.org/10.22054/jem.2024.74210.3469

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، شناسایی ویژگی‌های روانسنجی مقیاس استحکام روانی نوجوانان مک گوئن و همکاران(2016) و آزمون رابطه‌ی آن با اهمالکاری تحصیلی، اضطراب فراگیر و اضطراب ریاضی در قالب تحلیل مسیر بود.نمونه آماری پژوهش شامل 455 نفر از دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه شهر زنجان بود که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. شرکت‌کنندگان به‌صورت ...  بیشتر

مقایسه نتایج تحلیل سؤالات طیف لیکرت با نظریه کلاسیک آزمون و نظریه سؤال پاسخ

ریحانه رحیمی؛ ئاسو مجتهدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1402

https://doi.org/10.22054/jem.2023.71953.3431

چکیده
  هدف این مطالعه بررسی سؤالات طیف لیکرت با دو ویکرد نظریه کلاسیک آزمون و نظریه سؤال پاسخ و قرار دادن نتایج این دو رویکرد در کنار یکدیگر و پاسخ به این سؤال "آیا نتایج این دو رویکرد همسو بوده یا اینکه در تضاد با یکدیگرند؟" است. روش پژوهش از نوع توصیفی و از حیث داده‌ها یک روش تحلیل ثانویه است. آزمودنی‌های مورد مطالعه در این پژوهش شامل 977 نفر ...  بیشتر