مقایسه شیوه های همترازسازی ناپارامتریک( بیز و سؤال پاسخ) با شیوه ‏های پارامتریک( کلاسیک و نمره واقعی نظریه سئوال ـ پاسخ)

شیرین رضوانی فر؛ فرزاد اسکندری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1403

https://doi.org/10.22054/jem.2024.77858.3524

چکیده
  هدف کلی پژوهش حاضر، مقایسۀ روش‏های همترازسازی ناپارامتری (بیزی و سؤال ـ پاسخ) با روش‏های پارامتری (کلاسیک و سؤال ـ پاسخ) و تعیین اثر حجم نمونه و طول آزمون بر دقت نتایج همترازسازی بود. در این مطالعه، تأثیر سه عامل در شبیه‏سازی بررسی شد: حجم نمونه 500 و 2000 نفری؛ طول آزمون 30 و 60 سؤالی و میزان ناهمسانی توزیع توانایی افراد در دو فرم به صورت ...  بیشتر