راهبردهای آماری برای عینی‌سازی اشباع نظری در مطالعات کیفی

مصطفی رستگار آگاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1401

https://doi.org/10.22054/jem.2023.66628.3348

چکیده
  حجم نمونه در مطالعات کیفی مرتبط با اشباع نظری است. اشباع نظری به این معناست که پژوهشگر نمونه‌گیری و جمع‌آوری داده‌ها را تا زمانی ادامه دهد که با بینش و مفهومی جدیدی مواجه نشود. اما همواره تعداد مصاحبه‌ها و ادعای دستیابی یه اشباع موضوعی مناقشه برانگیز بوده است و نمی‌توان هر ادعای رسیدن به اشباع نظری را درست قلمداد کرد. این موضوع از ...  بیشتر

ویژگی‌های روان‌سنجی نسخة فارسی مقیاس تاب‌آوری نوجوان

زهرا فاتحی پیکانی؛ حسین ابراهیمی مقدم؛ هائیده صابری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1401

https://doi.org/10.22054/jem.2023.69310.3392

چکیده
  این پژوهش با هدف تحلیل ویژگی‌های روان‌سنجی نسخة فارسی مقیاس تاب‌آوری نوجوان (اُشیو، ناکایا، کانیکو و ناگامنی، 2002) در بین گروهی از نوجوانان دختر انجام شد. در مطالعه همبستگی حاضر، 486 نوجوان دختر که با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند، به مقیاس تاب‌آوری نوجوان (اُشیو و همکاران، 2002)، مقیاس ذهن‌آگاهی نوجوان و بزرگسال (دارتمن، گلاب، ...  بیشتر

ویژگی های روان سنجی مقیاس درگیری در بحث کلاسی دانشجویان

سیده خدیجه امیریان؛ منصوره حاج حسینی؛ مینا نظامی؛ سیمین ابراهیمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1402

https://doi.org/10.22054/jem.2023.67395.3366

چکیده
  هدف پژوهش حاضر رواسازی مقیاس درگیری در بحث کلاسی در دانشجویان دانشگاه تهران بود. مقیاس درگیری در بحث کلاسی، بحث را در قالب یک پرسش و پاسخ گروهی مفهوم سازی می کند که مستلزم ادراک از جو کلی یک کلاس و مشارکت افرادی است که درگیری دیگران را ارتقا می بخشند. این مقیاس، رفتار و تجارب افراد کلاس را در قالب چهار بعد اندازه گیری مهارت ها، اعتماد ...  بیشتر

مخاطره الگوریتم متروپلیس هستینگز روبینز مونرو در مدل‌های چندارزشی چند‌بعدی نظریه سوال پاسخ با در نظر گرفتن نقش داده های گمشده

مهدی مولایی یساولی؛ علی دلاور؛ محمد عسگری؛ جلیل یونسی؛ وحید رضایی تبار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1402

https://doi.org/10.22054/jem.2023.65417.3334

چکیده
  کارایی و سوگیری برآورد پارامترها، در اندازه گیری های علوم رفتاری یکی از مهمترین موضوعات روانسنجی است. وجود الگوریتم های گوناگون مانند MHRM و کاربرد آنها در آزمون‌های دارای داده گمشده، یکی از چالش‌های موجود در حوزه مدل های نظریه سوال پاسخ است. هدف این پژوهش بررسی مخاطره الگوریتم MHRM در مدل های چند بعدی نظریه سوال پاسخ در داده‌های چند ...  بیشتر