کاربرد مدل دو پارامتری لوجیت آشیانه‌ای در شناسایی منابع DIF در سؤال‌های چندگزینه‌ای

حسن مشتاقیان ابرقوئی؛ محمد رضا فلسفی نژاد؛ علی دلاور؛ نورعلی فرخی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1400

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2021.38853.1882

چکیده
  مشخص کردن گزینه‌های انحرافی به‌عنوان منابع کنش افتراقی سوال(DIF) در سوال های چند ارزشی اهمیت بسزایی برای طراحان و تحلیل گران سؤال دارد. هرچند DIF روش ‌معمول بررسی تغییرناپذیری اندازه‌گیری است؛ این رویکرد به‌خصوص در سؤال‌های چندگزینه‌ای با چالش‌ها و محدودیت‌هایی همراه است. هدف این مطالعه، ارزیابی رویکرد لوجیت آشیانه‌ای(NLM) در شناسایی ...  بیشتر

بررسی سواد ارزشیابی معلمان در کلاسهای آموزش زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی: تاثیر پیشینۀ تحصیلی

معصومه استاجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1400

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2022.59105.2153

چکیده
  ارزشیابیهای کلاسی بخش جداییناپذیر فرایند یادگیری زبان و ابزاری قدرتمند برای تصمیمگیری آگاهانه و صحیح است. با این حال، شناخت نسبتاً کمی درمورد چگونگی برخورد معلمان با این نوع مطالبات وجود دارد و مهمتر این که، چگونه چنین شیوههای ارزشیابی در تدریس روزانه آنها تأثیر میگذارد. این مقاله در نظر دارد تا سواد ارزشیابی معلمان زبان انگلیسی ...  بیشتر

اعتباریابی پرسشنامة بازاریابی رسانه های اجتماعی در ورزش

حسین کردلو؛ حسین علی محمدی؛ عباس نقی زاده باقی؛ نسرین عزیزیان کهن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1400

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2022.58460.2138

چکیده
  گسترش شبکه‌های اجتماعی به طور قابل توجهی شیوه‌های بازاریابی را تغییر داده است. سازمان‌ها در حال سرمایه‌گذاری در فناوری برای افزایش حضور خود در شبکه‌های اجتماعی هستند. بازاریابی رسانه‌های اجتماعی ارتباطات، همکاری و تعاملات مشتریان را کنترل می‌کند و مشارکت آنها را تشویق می‌کند. هدف از انجام پژوهش حاضر، اعتباریابی و روایی‌سنجی ...  بیشتر

هنجاریابی و بررسی ساختار عاملی پرسشنامه محقق ساخته عملکرد مدیران مالی بر اساس نظریه سوال_پاسخ

سعید صفانیا؛ سینا خردیار؛ کیهان ازادی؛ علی دلاور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1401

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2022.54971.2080

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف هنجاریابی و بررسی ساختار عاملی پرسشنامه محقق ساخته عملکرد مدیران مالی انجام شد. روش این پژوهش جز تحقیقات توصیفی پیمایشی است، جامعه آماری در دو بخش کیفی و کمی مورد بررسی قرارگرفت؛ در بخش کیفی جامعه پژوهش شامل اساتید صاحب نظر، مدیران مالی با بیش از 15 سال سابقه، اساتید دانشگاهی که دارای فعالیت علمی و عملی در این حوزه ...  بیشتر