1. تحلیل ساختاری روابط منابع اطلاعات خودکارآمدی، باورهای خودکارآمدی، هدف گذاری وخود تنظیمی با عملکرد ریاضی

جمال عبدالملکی؛ صابر عبدالملکی؛ سیده مریم حسینی لرگانی

دوره 7، شماره 26 ، دی 1395، ، صفحه 35-53

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2016.4021

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تحلیل ساختاری روابط متغیرهای منابع اطلاعات خودکارآمدی، باورهای خودکارآمدی، هدف گذاری و خود تنظیمی با عملکرد ریاضی انجام شد. جامعه پژوهش کلیه دانش آموزان پایه نهم مقطع متوسطه اول شهرستان سنندج هستند که از این جامعه به شیوه تصادفی، نمونه ای به حجم 396 دانش آموز انتخاب گردید. ابزارپژوهش پرسشنامه های منابع اطلاعات خودکارآمدی ...  بیشتر

2. بررسی روند عملکرد ریاضی دانش آموزان پایه هشتم در فاصله زمانی معادل1390–1374

مریم صفرخانی؛ علیرضا کیامنش

دوره 5، شماره 19 ، فروردین 1394، ، صفحه 1-24

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2015.1670

چکیده
  زمینه:در این مقاله روند عملکرد ریاضی دانش آموزان پایه هشتم (سوم راهنمایی) ایران در 5 مطالعه متوالی تیمز (TIMSS) با روند عملکرد دانش آموزان کشورهای منطقهو شرکت کننده در این مطالعه هامقایسه شده است.هدف:مقایسه با هدف تعیین جایگاه نظام آموزشی کشور در ریاضی دوره عمومی در میان کشورهای منطقه  با توجه به هدفهای ذکر شده در سند چشم انداز 20 ساله ...  بیشتر

3. فراتحلیل مطالعات مربوط به عملکرد ریاضی دانش آموزان

پروین کدیور؛ ولی الله فرزاد؛ مهدی عربزاده؛ محمود نگهبان سلامی

دوره 1، شماره 2 ، شهریور 1389، ، صفحه 75-94

چکیده
  هدف پژوهش حاضر ترکیب کمی نتایج پژوهش های انجام شده در زمینه عملکرد ریاضی دانش آموزان بوده است. به این منظور با استفاده از فصلنامه ها و مجلات علمی – پژوهشی، کلیه پژوهش های انجام شده در سراسر کشور طی سالهای 1388 -1381 گردآوری و بررسی شد که در مجموع 40 مورد از آن پژوهش ها دارای ویژگی های سنجش فراتحلیل به خصوص ویژگی محاسبه سنجش اندازه اثر بودند. ...  بیشتر