اعتیاد به عشق مطالعه مبتنی بر رویکرد تحلیل شبکه

زهره آقاخانی؛ محمد حسین ضرغامی

دوره 11، شماره 41 ، مهر 1399، ، صفحه 203-230

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2021.49563.2000

چکیده
  اعتیاد به عشق نوعی اعتیاد رفتاری است که به‌تازگی توجه پژوهشگران حوزه روانشناسی و روانپزشکی را به خود جلب کرده است. این پدیده موجب رنج و پریشانی، ناساز‌‌گاری و مخاطره برای فرد مبتلا و دیگران می‌شود. هدف از اجرای این پژوهش، استفاده از تحلیل شبکه به‌عنوان یکی از رویکردهای اندازه‌گیری روانی و کاربرد آن درمطالعه ساختار شبکه‌ای نشانگان ...  بیشتر