اعتیاد به عشق مطالعه مبتنی بر رویکرد تحلیل شبکه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار مرکز تحقیقات علوم رفتاری، پژوهشکده سبک زندگی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)، تهران، ایران.(نویسنده مسئول)پزشکی

10.22054/jem.2021.49563.2000

چکیده

اعتیاد به عشق نوعی اعتیاد رفتاری است که به‌تازگی توجه پژوهشگران حوزه روانشناسی و روانپزشکی را به خود جلب کرده است. این پدیده موجب رنج و پریشانی، ناساز‌‌گاری و مخاطره برای فرد مبتلا و دیگران می‌شود. هدف از اجرای این پژوهش، استفاده از تحلیل شبکه به‌عنوان یکی از رویکردهای اندازه‌گیری روانی و کاربرد آن درمطالعه ساختار شبکه‌ای نشانگان اعتیاد به عشق بود. تحلیل شبکه روش قدرتمندی برای تحلیل روابط میان عناصر شبکه (گویه‌های پرسشنامه) می‌باشد. روش پژوهش اکتشافی ـ توصیفی از نوع همبستگی و جامعه‌ آماری تمام مردان و زنان ایرانی با تجربه حداقل یک‌بار عاشق شدن بود. تعداد 148 سوال با مقیاس لیکرت 8 ارزشی تدوین و در تحلیل سوال، دو سوال حذف شد. داده‌ها از اجرای الکترونیکی پرسشنامه‌ محقق ساخته روی 1149 نفر اجرا و در دو مرحله‌ی مجزا با استفاده از بسته‏ی نرم افزاری MIRT در نرم افزار R تحلیل شدند. نمایش گرافیکی بر اساس داده های جمع‌آوری شده از طریق تحلیل شبکه (نظریه گراف) و الگوریتم فروترمن ـ رینگولد با استفاده از بسته‌های نرم‌افزاری qgraph , boothnet در نرم افزار R انجام شد. نتایج تحلیل شبکه نشان داد سوالات پرسشنامه که هر کدام به نشانه‌ای از نشانگان اعتیاد به عشق مبتنی بر مطالعات این حوزه می‌باشند، دریک شبکه منسجم قرارمی‌گیرند. مهمترین نشانگان درشبکه نشانگان اعتیاد به عشق وسواس، خیال‌پردازی، تکانشگری، وابستگی جسمی و هیجانی و هیجان‌خواهی بالا و کم‌اهمیت‌ترین نشانگان میل‌به‌خودکشی، فداکاری بیش‌ازحد و جذابیت‌های جنسی گزارش شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Love addiction: Based on Network Approach

نویسندگان [English]

  • Zohreh Aghakhani 1
  • Mohammad Hossien Zarghami 2
2 Behavioral Sciences Research Center,Life style institute, Baqiyatallah University of Medical Sciences,Tehran.Iran
چکیده [English]

اLove addiction is a type of behavioral addiction that has recently attracted the attention of many researchers in psychology and psychiatry.This phenomenon causes suffering, distress, mal-adaptiveness and risks for the affected person and others. The purpose of the present study was to use network analysis as one of the psychometric approaches and to apply it in the study of network structure of love addiction symptoms.Network analysis is a powerful way to analyze the relationships among network elements (questionnaire items).The method of this study was descriptive-correlational and the statistical population consisted of all Iranian females and males with at least one experience of falling in love. A total of 148 questions were formulated using an 8point Likert scale and two questions were omitted form the questionnaire during the question analysis. Data were collected by electronically administering a researcher made questionnaire on 1149 individuals and analyzed in two distinct stages using MIRT software package in R software. Graphical representation based on the data collected through network analysis (graph theory)and Fruchterman and Reingold algorithm was performed using graphs, boothnet software packages in Rsoftware. The results of the network analysis showed that the items of the questionnaire, each of which indicating a symptom of love addiction based on studies in this area, were placed in a coherent network.The most important symptoms in the love addiction network were reported to be obsessiveness,fantasy,impulsivity, physical and emotional dependence, as well as high emotion seeking, while the least important symptoms were suicidal tendencies, extreme selfsacrifice and sexual attractions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Behavioral Addiction
  • Love Addiction
  • Network analysis
  • Love Addiction Questionnaire
  • R software