نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار مرکز تحقیقات علوم رفتاری، پژوهشکده سبک زندگی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)، تهران، ایران.(نویسنده مسئول)پزشکی

چکیده

اعتیاد به عشق نوعی اعتیاد رفتاری است که به‌تازگی توجه پژوهشگران حوزه روانشناسی و روانپزشکی را به خود جلب کرده است. این پدیده موجب رنج و پریشانی، ناساز‌‌گاری و مخاطره برای فرد مبتلا و دیگران می‌شود. هدف از اجرای این پژوهش، استفاده از تحلیل شبکه به‌عنوان یکی از رویکردهای اندازه‌گیری روانی و کاربرد آن درمطالعه ساختار شبکه‌ای نشانگان اعتیاد به عشق بود. تحلیل شبکه روش قدرتمندی برای تحلیل روابط میان عناصر شبکه (گویه‌های پرسشنامه) می‌باشد. روش پژوهش اکتشافی ـ توصیفی از نوع همبستگی و جامعه‌ آماری تمام مردان و زنان ایرانی با تجربه حداقل یک‌بار عاشق شدن بود. تعداد 148 سوال با مقیاس لیکرت 8 ارزشی تدوین و در تحلیل سوال، دو سوال حذف شد. داده‌ها از اجرای الکترونیکی پرسشنامه‌ محقق ساخته روی 1149 نفر اجرا و در دو مرحله‌ی مجزا با استفاده از بسته‏ی نرم افزاری MIRT در نرم افزار R تحلیل شدند. نمایش گرافیکی بر اساس داده های جمع‌آوری شده از طریق تحلیل شبکه (نظریه گراف) و الگوریتم فروترمن ـ رینگولد با استفاده از بسته‌های نرم‌افزاری qgraph , boothnet در نرم افزار R انجام شد. نتایج تحلیل شبکه نشان داد سوالات پرسشنامه که هر کدام به نشانه‌ای از نشانگان اعتیاد به عشق مبتنی بر مطالعات این حوزه می‌باشند، دریک شبکه منسجم قرارمی‌گیرند. مهمترین نشانگان درشبکه نشانگان اعتیاد به عشق وسواس، خیال‌پردازی، تکانشگری، وابستگی جسمی و هیجانی و هیجان‌خواهی بالا و کم‌اهمیت‌ترین نشانگان میل‌به‌خودکشی، فداکاری بیش‌ازحد و جذابیت‌های جنسی گزارش شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Love addiction: Based on Network Approach

نویسندگان [English]

  • Zohreh Aghakhani 1
  • Mohammad Hossien Zarghami 2

2 Behavioral Sciences Research Center,Life style institute, Baqiyatallah University of Medical Sciences,Tehran.Iran

چکیده [English]

اLove addiction is a type of behavioral addiction that has recently attracted the attention of many researchers in psychology and psychiatry.This phenomenon causes suffering, distress, mal-adaptiveness and risks for the affected person and others. The purpose of the present study was to use network analysis as one of the psychometric approaches and to apply it in the study of network structure of love addiction symptoms.Network analysis is a powerful way to analyze the relationships among network elements (questionnaire items).The method of this study was descriptive-correlational and the statistical population consisted of all Iranian females and males with at least one experience of falling in love. A total of 148 questions were formulated using an 8point Likert scale and two questions were omitted form the questionnaire during the question analysis. Data were collected by electronically administering a researcher made questionnaire on 1149 individuals and analyzed in two distinct stages using MIRT software package in R software. Graphical representation based on the data collected through network analysis (graph theory)and Fruchterman and Reingold algorithm was performed using graphs, boothnet software packages in Rsoftware. The results of the network analysis showed that the items of the questionnaire, each of which indicating a symptom of love addiction based on studies in this area, were placed in a coherent network.The most important symptoms in the love addiction network were reported to be obsessiveness,fantasy,impulsivity, physical and emotional dependence, as well as high emotion seeking, while the least important symptoms were suicidal tendencies, extreme selfsacrifice and sexual attractions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Behavioral Addiction
  • Love Addiction
  • Network analysis
  • Love Addiction Questionnaire
  • R software
جمیز سادوک، بنجامین؛ آلکوت سادوک، ویرجینیا؛ روئیز، پدرو. (2015). خلاصه روانپزشکی علوم رفتاری / روان‌شناسی بالینی. ترجمه: فرزین رضاعی.(1398). جلد اول. چاپ هشتم. تهران: انتشارات ارجمند.
زنگنه نژاد، نرجس، حاجی حیدری، نسترن، صالحی، مسعود. (1396). «تحلیل شبکه روابط میان تئوری ها و پژوهش های سیستم های اطلاعاتی»، نشریه علمی-پژوهشی مدیریت اطلاعات. (2)3، 27- 50.
سان، پینگ؛ اشلی، لاری و دیکنسون، لسلی. (2013).  اعتیاد‌های رفتاری (غربال‌گری، سنجش و در‌مان آن). ترجمه: فرزانه میکاییلی‌منیع و المیرا میرزایی‌نهر.(1396). چاپ اول. تهران: نشر علم.
صادقی‌نژاد، مهسا و نوغانی‌دخت‌بهمنی، محسن. (1393). «روش تحلیل شبکه (رویکردهای نظری و تکنیک‌ها)». دومین کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی. تهران: موسسه اطلاع رسانی. 
ضرغامی، محمد‌حسین؛ فلسفی‌نژاد، محمد‌رضا؛ دلاور، علی؛ درتاج، فریبرز و خوش‌سخن‌مظفر، اکرم، (1393). «آزمون کاربرد تحلیل داده‌های شبکه‌ای در مطالعات همبودی. فصلنامه اندازه‌گیری تربیتی. 4(16). 1ـ 26.
عراقی، لادن؛ طاهری، آزاده؛ جزء‌رمضانی، زهرا؛ عباسپور، افروز؛ محمدحسین، ضرغامی. (1396). تحلیل داده‌های شبکه‌ای در فرآیند تحلیل سئوال. فصلنامه اندازه گیری تربیتی. 7(28)،160-143.
علیرضا‌نژاد، سهیلا.(1396). جامعه‌شناسی عشق (تأملی بر تحول روایت زنانه عشق). چاپ اول. تهران: نشر دانژه.
نوروود، رابین. (2005). زنان شیفته (روان‌شناسی محبت بی‌تناسب). ترجمه: مهدی قراچه‌داغی(1395). چاپ پانزدهم. تهران: انتشارات پیکان.
هووارد هال پرن. (2004). چگونه از عطش دلبستگی رهایی یابیم؟. ترجمه: مهدی قراچه داغی، (1384). تهران: انتشارات قطره.
یانگ، جفری؛ کلوسکو، ژانت. (1993). زندگی خود را دوباره بیافرینید. ترجمه: حمید پور، حسن؛ پیرمرادی، الناز؛ گلی زاده، ناهید(1390). چاپ سوم. تهران: انتشارات ارجمند.
Borsboom, D. (2008). Psychometric Perspectives on Diagnostic systems. Journal of Clinical Psychology, 64(9), 1089-1108.        
de Boer, A., E.M. van Buel, and G.J. Ter Horst. 2012. “Love Is More than Just a Kiss: A Neurobiological Perspective on Love and Affection.” Neuroscience 201: 114–24. https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S030645221101284X.
Campbell, Lorne, and Sarah C E Stanton. 2019. “Adult Attachment and Trust in Romantic Relationships.” Current opinion in psychology 25: 148–51.
Chen, Yong et al. 2019. “Analytic Network Process: Academic Insights and Perspectives Analysis.” Journal of Cleaner Production 235: 1276–94. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.07.016.
Earp, Brian D, Olga A Wudarczyk, Bennett Foddy, and Julian Savulescu. 2017. “Addicted to Love: What Is Love Addiction and When Should It Be Treated?” Philosophy, psychiatry, & psychology: PPP 24(1): 77.
Fisher, Helen E. 2014. “The Tyranny of Love: Love Addiction-An Anthropologist’s View.” In Behavioral Addictions: Criteria, Evidence, and Treatment, Elsevier, 237–65. https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/B9780124077249000100.
Fisher, Helen E, Xiaomeng Xu, Arthur Aron, and Lucy L Brown. 2016. “Intense, Passionate, Romantic Love: A Natural Addiction? How the Fields That Investigate Romance and Substance Abuse Can Inform Each Other.” Frontiers in psychology 7: 687.
Mucchetti, E. A.(1999). The prevalence of love addiction among undergraduates at Texas (Doctoral dissertation, Master Thesis. A&M Kingsville. 1-15).
Norwood, Robin. 2008. No TitleWomen Who Love Too Much: When You Keep Wishing and Hoping He’ll Change. New York: SIMON & SCHUSTER.
Robinaugh, D. J., Millner, A. J., & McNally, R. J. (2016). Identifying highly influential nodes in the complicated grief network. Journal of Abnormal Psychology125(6), 747.
Sanches, M, and V P John. 2018. “Treatment of Love Addiction: Current Status and Perspectives.” The European Journal of Psychiatry 33(1): 38–44.
Schaeffer, Brenda. 2009. Is It Love or Is It Addiction? Hazelden.
Sophia, Eglacy C, Hermano Tavares, and Monica L Zilberman. 2007. “Amor Patológico: Um Novo Transtorno Psiquiátrico?” Revista Brasileira de Psiquiatria 29(1): 55–62. http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-44462007000100016&lng=pt&nrm=iso&tlng=en.
Stravogiannis, Andrea Lorena da C. et al. 2018. “Pathological Jealousy and Pathological Love: Apples to Apples or Apples to Oranges?” Psychiatry Research 259: 562–70. https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0165178117306935.
Susan.peabody. 2005. “(3)Susan Peabody-Addiction to Love_ Overcoming Obsession and Dependency-Celestial Arts (2005) - Copy.Pdf.”
Varo, C, A Murru, E Salagre, E Jiménez, B Solé, L Montejo, AF Carvalho, B Stubbs, I Grande, A Martínez-Arán, et al. 2019. “Behavioral Addictions in Bipolar Disorders: A Systematic Review.” European Neuropsychopharmacology 29(1): 76–97. https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0924977X18308472.
Varo, C, A Murru, E Salagre, E Jiménez, B Solé, L Montejo, A F Carvalho, B Stubbs, I Grande, and A Martínez-Arán. 2019. “Behavioral Addictions in Bipolar Disorders: A Systematic Review.” European Neuropsychopharmacology 29(1): 76–97.
Zou, Zhiling, Hongwen Song, Yuting Zhang, and Xiaochu Zhang. 2016. “Romantic Love vs. Drug Addiction May Inspire a New Treatment for Addiction.” Frontiers in Psychology 7(SEP). http://journal.frontiersin.org/Article/10.3389/fpsyg.2016.01436/abstract.