کلیدواژه‌ها = تحلیل وظیفه شناختی
تعداد مقالات: 1
1. سنجش و کدگذاری در مقالات کیفی: روشهای خطی و استاندارد سنتی در مقابل روشهای بین متنی

دوره 10، شماره 40، تابستان 1399، صفحه 1-29

10.22054/jem.2020.46559.1963

مریم سادات اخباری درچه؛ حمیدرضا عریضی؛ حسین اسکندری؛ حمید بیدرام