کلیدواژه‌ها = واژگان کلیدی: جو مدرسه
تعداد مقالات: 1
1. شاخص های روان سنجی پرسشنامه دووجهی جو و هویت مدرسه (SCASIM-St))

دوره 9، شماره 35، بهار 1398، صفحه 107-132

10.22054/jem.2019.32668.1760

فاطمه امامقلی وند؛ پروین کدیور؛ حسن پاشا شریفی