تعیین ساختار روابط بین اعضای خانواده بر اساس ویژگیهای شخصیتی

فهیمه صادقی زمانی؛ محمد حسین ضرغامی

دوره 9، شماره 33 ، آبان 1397، ، صفحه 189-208

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2019.35627.1823

چکیده
  پژوهش حاضر به‌منظور تعیین ساختار روابط بین اعضای خانواده براساس ویژگی‌های شخصیتی، انجام گردید. روش‌ پژوهشی پیمایشی-اکتشافی از نوع همبستگی بود. با روش تصادفی خوشه‏ای ازمیان خانواده‏های دارای دختر دبیرستانی مناطق 1 و 3 شهر تهران، نمونه نهایی (داده‏های تمیز) باحجم 416 نفر در قالب 130 خانواده (واحد مورد مطالعه) انتخاب شدند. به‌منظور ...  بیشتر