کلیدواژه‌ها = مؤلفه‌های شایستگی هیجانی- اجتماعی
تعداد مقالات: 1
1. شاخص های روان سنجی پرسشنامه شایستگی هیجانی - اجتماعی دانش آموزان (SECQ)

دوره 9، شماره 33، پاییز 1397، صفحه 79-101

10.22054/jem.2019.32968.1767

فاطمه امامقلی وند؛ پروین کدیور؛ حسن پاشاشریفی