ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامه شکوفایی پرما

فاطمه قلی پور؛ زهرا طبیبی؛ حسین کارشکی

دوره 12، شماره 45 ، مهر 1400، ، صفحه 115-134

https://doi.org/10.22054/jem.2022.55807.2088

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی‌های روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه شکوفایی پرما در دانشجویان بود. پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و کاربردی محسوب می شود. جامعه آماری پژوهش، دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی دارای دسترسی به اینترنت در سال 1398-1399 بود. حجم نمونه 568 نفر (385 زن و 183 مرد) و از روش نمونه‌گیری در دسترس استفاده شد. ابزارهای پژوهش پرسشنامه پرما، ...  بیشتر