کلیدواژه‌ها = معنایابی
تعداد مقالات: 1
1. ویژگی های روانسنجی پرسشنامه شکوفایی (HFQ) در دانشجویان ایرانی

دوره 7، شماره 27، بهار 1396، صفحه 83-102

10.22054/jem.2017.18370.1461

سمیرا سلیمانی؛ فرشته علی دوست قهفرخی؛ علی محمد رضایی؛ محمد بارانی