ویژگی های روانسنجی پرسشنامه شکوفایی (HFQ) در دانشجویان ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

2 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

3 استادیار دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

4 استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران.

چکیده

روان شناسی مثبت به عنوان رویکردی جدید در حیطه روانشناسی بر سلامت روان و ارتقاء بهزیستی تاکید دارد. در حقیقت روانشناسی مثبت علم شادکامی و شکوفایی انسان است، در این راستا یکی از عوامل مهم در موفقیت انسان ها شکوفایی می باشد. شکوفایی ترکیبی است از احساس خوب و کارکرد موثر در زندگی که با سطح بالای بهزیستی روانی مترادف است و سلامت روان را به طور خلاصه نشان می دهد. هدف اساسی این مقاله بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه شکوفایی دانشجویان ایرانی (HFQ) بر مبنای مدل سلیگمن می باشد. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه های شهر تهران در سال 94 می باشد. نمونه ی مورد بررسی 300 دانشجو (135 دختر و 165 پسر) است که به روش تصادفی خوشه ای انتخاب شدند.
به منظور تحلیل داده‌ها از روش‌های تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی، همبستگی پیرسون و همبستگی سؤال- نمره کل و تحلیل پایایی به کمک نرم‌افزارهای SPSSV22 و LISRELV8.80 استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی و تائیدی ساختار چهار عاملی HFQ را مورد تائید قرار داد. نتایج اعتبار همگرای پرسشنامه شکوفایی (HFQ) از طریق اجرای همزمان آن با پرسشنامه های "خودشکوفایی اهواز" و " شکوفایی دینر" و اعتبار واگرای آن از طریق "پرسشنامه افسردگی بک" بررسی و مورد تائید قرار گرفت. ضریب پایایی پرسشنامه شکوفایی (HFQ) برای عامل های هیجانهای مثبت، روابط، معنایابی، پیشرفت و کل پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرانباخ به ترتیب 82/0، 61/0، 77/0 ، 78/0 و 90/0 به دست آمد. در نهایت با توجه به ضرایب روایی و پایایی مطلوب، سهولت اجراء، نمره گذاری و تعبیر و تفسیر و همچنین زمان اندک برای پاسخگویی می توان گفت پرسشنامه شکوفایی (HFQ) واجد شرایط لازم برای استفاده در پژوهش های روان شناختی به منظور اندازه گیری میزان شکوفایی است و پیشنهاد می شود در مطالعات آتی به منظور تعیین میزان شیوع شکوفایی در جامعه دانشجویی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Psychometric Properties of Flourishing Questionnaire (HFQ) among Iranian Students

نویسندگان [English]

  • samira soleymani 1
  • fereshteh alidoosti 2
  • alimohamad rezaiee 3
  • mohamad barani 4
1 ferdosi
2 semnan
3 semnan
4 olum entezami
چکیده [English]

Positive psychology emphasizes on mental health and well-being improvement as a new approach in psychology area. In fact, positive psychology is the science of happiness and flourishing of human beings. In this regard, flourishing is considered as one of the important factors of individuals' success. Flourishing is a combination of good feeling and effective functions and is equivalent with high level of psychological wellbeing and it briefly indicates mental health. The main purpose of the present research is to study psychometric properties of flourishing questionnaire based on Seligman model among Iranian students. The population includes all students of Tehran universities in 2015. The sample of the study includes 300 students (165 female and 165 male) and they have been selected by cluster sampling.
In order to analyze data, exploratory and confirmatory factor analysis methods, Pearson correlation, item-total score correlation, and reliability analysis by SPSSv22 and LISRELv8,80 were used. Exploratory and confirmatory factor analysis results have confirmed HFQ. The results of convergent validity of flourishing questionnaire have been confirmed by its concurrent execution with "Ahvaz Self-actualization" and "Diener’s Flourishing Questionnaire", also its divergent validity was studied and confirmed by "Beck’s Depression Inventory".
Reliability coefficient of flourishing questionnaire was achieved as 0.82, 0.61, 0.77, 0.78 and 0.90 respectively for factors of positive emotions, relationships, meanings, achievements and total questionnaire by Cronbach's alpha coefficient. Finally, according to the reliability and validity coefficient, ease of implementation, grading, interpretation, and also limited time for answering questionnaire it can be said that flourishing questionnaire has the necessary conditions to be used in psychological researches to measure the level of flourishing. Also it is suggested to use it for determining the level of flourishing prevalence in the student society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Flourishing questionnaire
  • Positive emotions
  • Relationships
  • Meanings
  • Achievement
اسماعیل‌خانی، ‌فرشته؛ نجاریان، ‌بهمن و مهرابی‌زاده‌ هنرمند، ‌مهناز. (1380). ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش خود‌شکوفایی. علوم انسانی دانشگاه الزهرا (س). 39(11):1-20.
Allen, Mary J, & Yen, Wendy M. (2001). Introduction to measurement theory: Waveland Press.
Azkhosh, M. (2008). The use of psychological tests and clinical diagnosis. Tehran: Ravan, 224-226.
Beck, Aaron T, Epstein, Norman, Brown, Gary, & Steer, Robert A. (1988). An inventory for measuring clinical anxiety: psychometric properties. Journal of consulting and clinical psychology, 56(6), 893.
Beck, AT, Rush, AJ, Shaw, BF, & Emery, G. (1979). Cognitive therapy of depression. 1979. New York: Guilford Press Google Scholar.
Compton, William C. (2005). Introduction to Positive Psychology: Thomson Wadsworth.
Cronbach, Lee J, & Meehl, Paul E. (1955). Construct validity in psychological tests. Psychological bulletin, 52(4), 281.
Diener, Ed, Wirtz, Derrick, Tov, William, Kim-Prieto, Chu, Choi, Dong-won, Oishi, Shigehiro, & Biswas-Diener, Robert. (2010). New well-being measures: Short scales to assess flourishing and positive and negative feelings. Social Indicators Research, 97(2), 143-156.
Fowler, R. (2010, September 8). Positive health: Health and well-being throughout the lifespan. . Lecture presented in MAPP 700 class, University of Pennsylvania, Philadelphia,PA.
Gable, Shelly L, & Haidt, Jonathan. (2005). What (and why) is positive psychology? Review of general psychology, 9(2), 103.
Grant, Adam M. (2011). How customers can rally your troops. Harvard Business Review, 89(6), 96-103.
Groth-Marnat, Gary. (2009). Handbook of psychological assessment: John Wiley & Sons.
Hooman, HA. (2006). Multivariate data analysis in behavioral research. Tehran, emission peak Culture.
Hooman H. Multivariate Data Analysis. Tehran: Peyke Farhang 2001.
Keyes, Corey LM. Lopez, Shane J (2002). Toward a science of mental health. Handbook of positive psychology. 45-59
Keyes, Corey LM. (2005). Mental illness and/or mental health? Investigating axioms of the complete state model of health. Journal of consulting and clinical psychology, 73(3), 539.
Keyes, Corey LM. (2007). Promoting and protecting mental health as flourishing: a complementary strategy for improving national mental health. American psychologist, 62(2), 95.
Magyar-Moe, Jeana L. (2009). Therapist's guide to positive psychological interventions: Academic Press.
Meyers, Lawrence S, Gamst, Glenn, & Guarino, Anthony J. (2006). Applied multivariate research: Design and interpretation: Sage.
Peterson, Christopher. (2006). A primer in positive psychology: Oxford University Press.
Seif, A. (2010). Methods of measuring and evaluating training. Tehran: Doran.
Seligman, MARTIN. (2010). Flourish: Positive psychology and positive interventions. The Tanner lectures on human values, 31.
Seligman, Martin EP. (2011). Flourish: a visionary new understanding of happiness and well-being. Policy, 27(3), 60-61.
Soleimani, Samira, Rezaei, Ali Mohammad, Kianersi, Farahnaz, Hojabrian, Hanie, & Khalili Paji, Kokab. (2015). Developement and validation of flourishing questionnaire based on seligman's model among Iranian university students. Journal of Research & Health, 5(1), 3-12.