مقیاس بندی چند بعدی و سودمندی آن در حوزه های مختلف روان شناسی

الهه حجازی؛ زهرا نقش

دوره 4، شماره 13 ، مهر 1392، ، صفحه 169-192

http://dx.doi.org/10.22054/jem.2013.5675

چکیده
  زمینه: روایی از جمله مسائلی است که در آزمون سازی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف: هدف این مقاله معرفی اجمالی مقیاس بندی چند بعدی به عنوان روشی برای تعیین روایی ابزار، ارزیابی برون داده ای آن، مقایسه آن با دیگر روش های مشابه و سودمندی این روش در حوزه های مختلف روان شناسی است. روش: مقیاس بندی چند بعدی بر روی مقیاس باورهای پسا انتقادی ...  بیشتر