شناسایی و رتبه بندی شاخص های سنجش سرمایه فکری در نظام آموزش عالی

محمد شریفی؛ عباس عباس پور

دوره 3، شماره 12 ، تیر 1392، ، صفحه 133-170

چکیده
  زمینه: در دنیای مبتنی بر دانش، سرمایه‏های فکری نقش اساسی در دستیابی به مزیت رقابتی بازی می‌کنند. در این میان نقش آموزش عالی در ساختار اقتصادی کشورها از منظر تربیت نیروی کار و آموزش دیده برای بخش‌های خصوصی و دولتی و همچنین ایجاد زمینه های نوآوری و گسترش فناوری حائز اهمیت ویژه ای است. نظام آموزش عالی از طریق مدیریت و بکارگیری مؤثر ...  بیشتر