1. بررسی شاخص های روان سنجی مقیاس های شیوه سنجش خانوادگی مک مستر

ناصر یوسفی

دوره 2، شماره 7 ، بهار 1391، ، صفحه 91-120

چکیده
  هدف: هدف عمده تحقیق حاضر اعتباریابی مقیاس های شیوه ی سنجش خانوادگی مک مستر روی زنان و مردان متاهل مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهرستان سنندج بود. روش: طرح تحقیق از نوع تحقیق همبستگی است. حجم نمونه 357 نفر بود که در دو مرحله از بین کلیه زنان و مردان متاهل مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهرستان سنندج بودند به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند و ...  بیشتر