نویسنده = یزدخواستی، فریبا
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مقیاس انعطاف پذیری روانی دختران نوجوان و بررسی ویژگیهای روانسنجی آن

دوره 10، شماره 40، تابستان 1399، صفحه 115-136

10.22054/jem.2020.50382.2014

اکرم عظیمی؛ فریبا یزدخواستی؛ امراله ابراهیمی؛ محمدرضا مرآثی