نویسنده = جهان، فائزه
تعداد مقالات: 1
1. سنجش خِرد در ایران (معرفی و اعتباریابی 3 ابزار)

دوره 6، شماره 22، زمستان 1394، صفحه 187-212

10.22054/jem.2016.4020

رسول کردنوقابی؛ فائزه جهان؛ خسرو رشید؛ اکبر رضایی