نویسنده = مسعود صادقی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس طرد همسالان در پایۀ ششم ابتدائی

دوره 10، شماره 38، زمستان 1398، صفحه 147-163

10.22054/jem.2020.39641.1895

سیده خدیجه مرادیانی گیزه رود؛ عزت اله قدم پور؛ مسعود صادقی؛ محمد عباسی؛ فیروزه غضنفری