نویسنده = مصرآبادی، جواد
تعداد مقالات: 1
1. ساخت و هنجاریابی آزمون تفکر انتقادی

دوره 9، شماره 34، زمستان 1397، صفحه 91-114

10.22054/jem.2019.38198.1864

الهام ربانی پارسا؛ جواد مصرآبادی؛ پیمان یارمحمدزاده