نویسنده = زارع زاده خیبری، شیوا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه تحول دیداری - فضایی در کودکان پیش از دبستان شهر مشهد

دوره 9، شماره 35، بهار 1398، صفحه 191-212

10.22054/jem.2019.37779.1857

شیوا زارع زاده خیبری؛ سید امیر امین یزدی؛ شهربانو عالی؛ حسین کارشکی