نویسنده = فتحی، آیت الله
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه درجه بندی رفتاری کارکردهای اجرایی ( بریف) درکودکان 6 تا 12 سال

دوره 8، شماره 30، زمستان 1396، صفحه 135-151

10.22054/jem.2018.24457.1596

کریم عبدالمحمدی؛ حمید علیزاده؛ فرهاد غدیری صورمان آبادی؛ معصومه طیبلی؛ آیت الله فتحی